Dôležité odkazy na webstránky:

Ochrana životného prostredia

CITES (stránky slovenské i zo sveta k problematike Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský dohovor, publ. pod č. 572/1992 Zb. - text dohovoru).