Diskusný seminár sudcov najvyšších súdov Chorvátska, Česka a Slovenska k zodpovednosti pri prevádzke dopravných prostriedkov

V priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení prebieha v dňoch 29. januára - 30. januára 2024 vzdelávacie podujatie s medzinárodnou účasťou pod názvom „Zodpovednosť pri prevádzke dopravných prostriedkov v Chorvátsku, na Slovensku a v ČR (diskusný seminár)“.

Obsahom diskusnej aktivity bola v úvode krátka prezentácia o právnych úpravách zodpovednosti za ujmu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov a poistenia zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel, čím sa vytvoril základ pre ďalšie témy na diskusiu, ako napr. určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy na zdraví a pri usmrtení blízkej osoby, dedenie nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy na zdraví, aplikácia orientačných kritérií pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v praxi Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky, Haagsky dohovor zo 4. mája 1971 o rozhodnom práve pre dopravné nehody na cestách v praxi Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky či náhrada nemajetkovej ujmy blízkym osobám obete dopravnej nehody z povinného zmluvného poistenia, pasívna legitimácia a určovanie výšky náhrady a aplikácia rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-22/12 Haasová z 24. októbra 2013 v rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky.

Diskutujúcimi sú sudcovia najvyšších súdov jednotlivých krajín. Účastníkmi seminára boli aj predsedovia občianskoprávnych kolégií krajských súdov, resp. ich zástupcovia.

Fotka4

Fotka3

Fotka2

Fotka

 

reprefoto