Odborná justičná skúška apríl 2011

Písomná časť najbližšej odbornej justičnej skúšky sa uskutoční dňa 5. 4. 2011 so začiatkom o 8.00 hod. v budove Justičnej akadémie v Pezinku (plánovač cesty do budovy Justičnej akadémie v Pezinku), vo veľkej zasadacej miestnosti (multifunkčná miestnosť).

 

Odborný test:

  • pozostáva z 25 otázok, z ktorých je spravidla päť otázok z trestného práva, päť otázok z občianskeho, rodinného a pracovného práva, päť otázok z obchodného a finančného práva, päť otázok zo správneho práva a päť otázok z ústavného a medzinárodného práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Každá otázka zahŕňa 4 možnosti, v ktorých uchádzač krúžkuje tú, ktorá je správna. Správna môže byť vždy len jedna z možností. Za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod. Predpokladom na úspešné absolvovanie odborného písomného testu je, aby uchádzač získal minimálne 17 bodov 
  • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez použitia zákonov, literatúry alebo iných pomôcok v časovom rozmedzí 1 hodiny spravidla od 08.00 do 09.00 h

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci: 

  • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia zákonov, literatúry (poskytne Justičná akadémia v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI), prípadne so súhlasom pedagogického dozoru aj iných pomôcok s výnimkou vzorov rozhodnutí
  • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín spravidla od 09.00 do 17.00 h
  • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia s výnimkou návštevy toalety nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor
  • po odovzdaní vypracovaného prvého rozhodnutia a pred prevzatím spisu k vypracovaniu druhého rozhodnutia, môže účastník opustiť miestnosť/budovu, v ktorej sa koná skúška (vyvetrať sa na čerstvom vzduch, fajčiť vo vyhradenom priestore pred budovou a pod.)

  

Celkové vyhodnotenie písomnej časti odbornej justičnej skúšky (odborný test, obe písomné rozhodnutia) bude uverejnené na portáli Justičnej akadémie dňa 8. 4. 2011  do 16.00 hodTU

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v dňoch 12. 4. 2011, 13. 4. 2011 a 14. 4. 2011 v budove Justičnej akadémie v Pezinku so začiatkom o 8,00 hodine. Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

Výsledky odbornej justičnej skúšky (štatistika) budú zverejnené 19. 4. 2011 - TU

 

Fotogaléria z priebehu OJS