Odborná justičná skúška apríl 2017

 

Písomná časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční dňa 04.04.2017 so začiatkom o 8.00 hod. v budove Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, v multifunkčnej miestnosti na I. poschodí (plánovač cesty do budovy Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku) 

 

Odborný test:

  • pozostáva z 25 otázok, z ktorých je spravidla päť otázok z trestného práva, päť otázok z občianskeho, rodinného a pracovného práva, päť otázok z obchodného a finančného práva, päť otázok zo správneho práva a päť otázok z ústavného a medzinárodného práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie
  • každá otázka zahŕňa 4 možnosti, v ktorých uchádzač krúžkuje tú, ktorá je správna
  • správna môže byť vždy len jedna z možností
  • za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod
  • predpokladom na úspešné absolvovanie odborného písomného testu je, aby uchádzač získal minimálne 17 bodov
  • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez použitia zákonov, literatúry alebo iných pomôcok v časovom rozmedzí 40 minút (spravidla od 08.00 hod. do 08.40 hod.)

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci:

  • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia zákonov, literatúry (poskytne Justičná akadémia Slovenskej republiky v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI), prípadne so súhlasom pedagogického dozoru aj iných pomôcok s výnimkou vzorov rozhodnutí
  • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín (spravidla od 09.00 hod. do 17.00 hod.)
  • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia (s výnimkou návštevy toalety) nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor, a to v doprovode poverenej osoby
  • je zakázané používať vlastné technické pomôcky (mobil, tablet, PC, a iné) počas celého konania odbornej justičnej skúšky

 

Účastníci, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia v trestnej veci a v inej než trestnej veci v elektronickej forme (na počítači) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 15.03.2017 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk.

 

Účastníci, ktorí majú záujem o ubytovanie (územný obvod kraja Košice a Prešov) v budove akadémie v Pezinku (Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 15.03.2017 na e-mailovú adresu eva.rajnohova@justice.sk

 

Vyhodnotenie písomnej časti odbornej justičnej skúšky (odborný test, obe písomné rozhodnutia) bude uverejnené na portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky dňa 07.04.2017 do 14.00 hod. - TU

 

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v dňoch 10.04.2017, 11.04.2017, 12.04.2017 v budove Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, so začiatkom o 8.00 hod.

 

Znenia otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky sú uverejnené na internetovej stránke akadémie: http://www.ja-sr.sk/node/77

 

Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

 

Výsledky odbornej justičnej skúšky (štatistika) budú zverejnené 18.04.2017TU