Odborná justičná skúška jún 2009

Písomná časť najbližšej odbornej justičnej skúšky sa uskutoční dňa 23. 06. 2009 v budove Justičnej akadémie v Pezinku (plánovač cesty do budovy Justičnej akadémie v Pezinku), vo veľkej zasadacej miestnosti (multifunkčná miestnosť).

 

Odborný test :

  • pozostáva z 25 otázok, v ktorých je vždy 1 alebo 2 správne odpovede; pri čiastočne správnej odpovedi, t. j. pri uvedení iba jednej z dvoch správnych odpovedí, získa účastník 1/2 boda; ak však účastník popri správnej odpovedi uvedie aj nesprávnu odpoveď, v takom prípade nezíska žiadny bod.
  • vypracúva účastník samostatne bez použitia zákonov, literatúry alebo iných pomôcok v časovom rozmedzí 1 hodiny spravidla od 09.00 do 10.00 h

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci : 

  • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia zákonov, literatúry (poskytne Justičná akadémia v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI), prípadne so súhlasom pedagogického dozoru aj iných pomôcok s výnimkou vzorov rozhodnutí
  • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín spravidla od 10.00 do 18.00 h
  • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia s výnimkou návštevy toalety nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor
  • po odovzdaní vypracovaného prvého rozhodnutia a pred prevzatím spisu k vypracovaniu druhého rozhodnutia, môže účastník opustiť miestnosť/budovu, v ktorej sa koná skúška (vyvetrať sa na čerstvom vzduch, fajčiť  vo vyhradenom priestore pred budovou a pod.)

 

UPOZORNENIE k písomnej časti: všetci účastníci odbornej justičnej skúšky, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia na počítači (k dispozícii budú notebooky) a chcú pri tom použiť vlastnú klávesnicu a myš, si musia so sebou doniesť klávesnicu a myš s koncovkou USB, nakoľko notebooky nemajú vstup pre okrúhle koncovky, aké sa používajú pri stolových počítačoch. Svoju požiadavku na použitie notebooku je potrebné nahlásiť na anna.jasovska@justice.sk

 

Celkové vyhodnotenie písomnej časti odbornej justičnej skúšky (odborný test, obe písomné rozhodnutia) bude uverejnené na portáli Justičnej akadémie dňa 29. 06. 2009 -  TU

 

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v dňoch 1. a 2. 07. 2009 v budove Justičnej akadémie v Pezinku. Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

 

Výsledky odbornej justičnej skúšky (štatistika) budú uvedené od 06. 07. 2009 - TU

 

Fotogaléria z priebehu OJS