Pedagogický zbor Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

Pedagogický zbor Justičnej akadémie sa na základe § 11 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z. z. skladá z:

 

- vedúceho katedry (ktorý trvalo vykonáva činnosť na akadémii) a

externých členov pedagogického zboru (sudcov, prokurátorov, vysokoškolských pedagógov a pod.).

 

Na základe Štatútu Justičnej akadémie akadémia zabezpečuje vzdelávanie na jednotlivých úsekoch prostredníctvom katedier vzdelávania, a to:
- katedry verejného práva,
- katedry súkromného práva.

Katedry vzdelávania zabezpečujú semináre v rámci všetkých oblastí práva (trestné právo, ústavné právo, finančné právo, správne právo, občianske právo, pracovné právo, rodinné právo, obchodné právo, medzinárodné, európske právo a cudzie jazyky).

 

Výber členov pedagogického zboru (§ 11 ods. 1 zákona o Justičnej akadémii) uskutočňuje rada na návrhy ministra, súdnej rady, sudcovských rád, generálneho prokurátora, rady prokurátorov a riaditeľa zo sudcov alebo prokurátorov, ktorí vykonávajú funkciu sudcu alebo prokurátora najmenej päť rokov, alebo z osôb, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dosiahnuté štúdiom v Slovenskej republike alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou. 

 

Výberové konanie sa riadi postupom upraveným v Zásadách pre výber členov pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, prijatých Radou dňa 4.8.2009 na základe čl. VIII ods.3 a 6. Štatútu Justičnej akadémie SR.

 

 

Pôsobnosť pedagogického zboru (§ 11 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z.):

- zabezpečuje vzdelávanie na jednotlivých úsekoch akadémie,

- navrhuje obsah, metodiku výučby a hodnotenia vzdelávania.