Bulharsko, Sofia - Súťažné právo EÚ

Číslo
AD/2021/09
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Vzdelávacie podujatie zamerané na témy práva hospodárskej súťaže EÚ. Cieľom tohto vzdelávania je poskytnúť sudcom základné informácie  o vzťahu  hospodárskej súťaži s digitálnou ekonomikou, big data, inováciami a nerovnosťami, verejným a súkromným presadzovaním protimonopolných zákonov. Prednášajúcimi sú odborníci z praxe a lektori,  ktorí prednesú svoje správy o vybraných otázkach z právneho a ekonomického hľadiska. Školenie bude slúžiť aj ako fórum na výmenu poznatkov a najlepších postupov medzi sudcami z celej EÚ.

Miesto konania: Bulharsko, Sofia

Jazykový režim:  anglický jazyk

 

 Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma) vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
Sudcovia - občianské a správne právo
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk