EJTN - Nediskriminácia v správnom práve - on-line

Číslo
LW/2022/01
Druh
jednodenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Nediskriminácia sa zvyčajne spája  s  pracovným právom. Tento webinár si však kladie za cieľ poukázať na spôsoby, akými sa správne právo a nediskriminačné právo prelínajú:. Na jednej strane nediskriminácia je štandardom pre súdne preskúmanie odôvodnenia správnych aktov a na druhej strane správne právo je silný  (ale niekedy kontroverzný) nástroj na implementáciu antidiskriminačných politík.

 

 Miesto konania: on-line

 

 

Jazykový režim anglický jazyk -  úroveň znalostí B1 a B2

 

Finančné podmienky: bez nákladov

 

 Upozornenie!!!

 

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním seminára prezenčnou formou alebo on-line formou, akceptácia zo strany EJTN   a prihlásenie na stránke JA SR.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

Iná sekundárna skupina
sudcovia pre správne právo
Počet účastníkov
3
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk