Etické dilemy v praxi sudcu (KE, PO), ONLINE

Číslo
2021/KSP/26/JA SR
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
  • Program vzdelávacieho podujatia
  • Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Počas celého priebehu seminára majú účastníci možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu, zapájať sa do diskusie alebo prostredníctvom chatu klásť lektorom otázky. TECHNICKÉ POŽIADAVKY pre účastníkov: Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet s možnosťou prehrávania zvuku a videa. Pred online seminárom účastníci, ktorí majú „potvrdenú účasť" od nás dostanú e-mailom odkaz na vstup do virtuálnej miestnosti ZOOM spolu s heslom.
  • Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Mgr. Pavol Žilinčík (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; člen Súdnej rady Slovenskej republiky); Mgr. Zuzana Dlugošová (predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti)
  • Primárna cieľová skupina podujatia: funkčne mladí sudcovia (Košice, Prešov)   
  • Sekundárna cieľová skupina: justiční čakatelia, vyšší súdni úradníci (Košice, Prešov)
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (poverený zástupca súdu / prokuratúry) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu dominika.zavadova@justice.sk), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Maximálny počet účastníkov podujatia: 25
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  • Zodpovedný koordinátor: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., dominika.zavadova@justice.sk; 033/88 18 328, 0911 770 377