Letná jazyková škola – Nemecký jazyk (DP Omšenie)

Číslo
2021/KSP/73/JA SR
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • Plánovaný lektor: doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky)

  • Primárna skupina podujatia: sudcovia, prokurátori; sekundárna skupina podujatia: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a právni čakatelia prokuratúry 

  • Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 20

  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky),  b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).

  • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 2 noci (12.07.-13.07.2021, 13.07.-14.07.2021). Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie aj deň vopred, t.j. 11.07.2021 (príchod možný od 19,00 hod., ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.

  • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 12.07.2021 obed, večera, dňa 13.07.2021 raňajky, obed, večera a dňa 14.07.2021 raňajky, obed. V prihláške je potrebné označiť špeciálne požiadavky na vegetariánsku stravu.

  • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.

  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk.  Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).

  • Zodpovedná osoba: Mgr, Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk