Lotyšsko, Riga - Ochrana finančných záujmov EÚ

Číslo
CR/2021/08
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

 

Popis:

Vzdelávanie zamerané na poskytovanie informácií účastníkom o právnom rámci, pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov EÚ, a o opatreniach prijatých na úrovni EÚ.

 

Seminár sa bude zaoberať smernicou PIF, úlohou Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a nariadením, ktorým sa zriaďuje Európska prokuratúra. EJTN organizuje seminár, aby informovala sudcov a prokurátorov o tom, ako čeliť všetkým formám nezákonnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy EÚ, a odhaľovala zneužívanie rozpočtu EÚ.

 

Miesto konania: Lotyšsko, Riga

 

Jazykový režim anglický jazyk

 

 

Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú správu po absolvovaní seminára v termíne do 15 dní po jeho absolvovaní. Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk