Luxemburg, Luxembursko - EÚ prejudiciálne konanie (EJTN)

Číslo
AD/2024/09
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Prehľad

Tento seminár poskytuje účastníkom poznatky a prehľad o dôležitosti a podrobnostiach postupu predbežného rozhodovania. Program bude štruktúrovaný okolo praktických workshopov a prednášok, ktoré sa budú týkať prípadov odôvodňujúcich postúpenie Súdnemu dvoru EÚ, praktického navrhovania a formulovania otázok, výkladu a implementácie rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, ako aj názor Dvora audítorov na osvedčené postupy v tejto oblasti. Špeciálny prehľad bude venovaný databáze judikatúry Súdneho dvora EÚ. S pomocou odborníkov budú účastníci analyzovať praktické prípady založené na skutočných faktoch a rozhodovať o tom, či by mali byť otázky postúpené Súdnemu dvoru, formulovať takéto otázky a vymieňať si názory na vnútroštátne prístupy k používaniu prejudiciálneho konania.

Učebné ciele

  • Poskytnúť účastníkom hlboké a aktuálne poznatky o európskom prejudiciálnom konaní pred Súdnym dvorom EÚ.
  • Poskytnúť účastníkom aktualizáciu judikatúry Súdneho dvora EÚ.
  • Organizovať vytváranie trvalých sietí justičnej spolupráce a porozumenia.
  • Podporiť účastníkov, aby vo svojich vnútroštátnych prípadoch použili prejudiciálne konanie.
  • Slúžiť ako platforma na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi kolegami

Oblasť práva: správne právo

Jazyk podujatia: angličtina 

Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori

Počet účastníkov: 1 (1 náhradník)

Aktivita je hradená z prostriedkov EJTN podľa finančných podmienok dostupných na https://ejtn.eu/wp-content/uploads/2023/02/EJTN-Corporate-Financial-Policy-2023-2.pdf.

Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail karol.moravek@justice.sk do 15.8.2024

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.