Medzinárodnoprávne aspekty sexuálneho zneužívania detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie APVV-16-0471), ONLINE

Číslo
2021/KVP/38/APVV-16-0471
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
  • Program vzdelávacieho podujatia
  • Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Počas celého priebehu seminára majú účastníci možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu, zapájať sa do diskusie alebo prostredníctvom chatu klásť lektorom otázky. TECHNICKÉ POŽIADAVKY pre účastníkov: Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet s možnosťou prehrávania zvuku a videa. Pred online seminárom účastníci, ktorí majú „potvrdenú účasť" od nás dostanú e-mailom odkaz na vstup do virtuálnej miestnosti ZOOM spolu s heslom.
  • Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (lektorka; výskumníčka; supervízorka; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; riešiteľka projektuAPVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb"); JUDr. František Mozner (predseda trestného kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky, riešiteľ projektuAPVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb"), PhDr. Janka Šípošová, CSc. (psychologička, zakladateľka služieb pre obete trestných činov v SR, bývalá členka výkonného výboru Európskeho fóra služieb obetiam, bývalá poslankyňa NR SR, kandidátka na post verejného ochrancu práv v r. 2017, lektorka, riešiteľka projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb")
  • Primárna cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori
  • Sekundárna cieľová skupina: justiční čakatelia, vyšší súdni úradníci, právni čakatelia prokuratúry, asistenti sudcu NS SR
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (poverený zástupca súdu / prokuratúry) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Plánovaný počet účastníkov podujatia (plánovaný): 70
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  • Zodpovedný koordinátor: PhDr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk; 033/88 18 313, 0911 960 972