Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP Omšenie)

Číslo
2024/KSP/1/JA SR
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • Plánovaní lektori: doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, docentka, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
  • Primárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori, sekundárna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcov NS SR, asistenti sudcov NSS SR, právni čakatelia prokuratúry, asistenti prokurátorov
  • Maximálny počet účastníkov podujatia: 20
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo príslušného vedúceho prokurátora),  b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 2 noci (15.01.-16.01.2024 a 16.01.-17.01.2024). Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie aj deň vopred, t.j. 14.01.2024 (príchod možný od 19,00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.
  • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 15.01.2024 obed, večera, dňa 16.01.2024 raňajky, obed, večera a dňa 17.01.2024 raňajky a obed. V prihláške je potrebné označiť špeciálne požiadavky na vegetariánsku stravu. 
  • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
  • Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk
  • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v nevyhnutnom prípade uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať výlučne dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní.