Práca s médiami, praktické cvičenia pred kamerou (DP Omšenie)

Číslo
2023/KVP/102/OP EVS
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Pavel Zeman (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, štátny zástupca, analytický odbor, Najvyššie štátne zastupiteľstvo Českej republiky), Mgr. Petr Malý (tlačový hovorca, Najvyššie štátne zastupiteľstvo Českej republiky)
  • Primárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori, sekundárna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry, asistenti prokurátora, hovorcovia súdov a hovorcovia prokuratúr
  • Maximálny počet účastníkov podujatia: 40
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo príslušného vedúceho prokurátora),  b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc (27.6.-83.6.2023). Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie aj deň vopred, t.j. 26.6.2023 (príchod možný od 19,00 hod., ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.
  • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 22.6.2023 obed, večera, dňa 23.6.2023 raňajky, obed. V prihláške je potrebné označiť špeciálne požiadavky na vegetariánsku stravu alebo iné stravovacie obmedzenia..
  • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk.  Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk
  • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v prípade zmeny pandemických alebo bezpečnostných pravidiel uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať výlučne dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní. 
Prílohy