Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie)

Číslo
2020/KSP/7/JA SR
Druh
príprava na justičné skúšky
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program 2. časti predskúškového sústredenia

Informačný formulár 2. časti predskúškového sústredenia

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 27.01.2020 na 28.01.2020, z  28.01.2020 na 29.01.2020 a z 29.01.2020 na 30.01.2020. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 26.01.2020 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 27.01.2020 obed, večera, dňa 28.01.2020 raňajky, obed a večera, dňa 29.01.2020 raňajky, obed, večera a dňa 10.01.2020 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 26.01.2020 budú dňa 27.01.2020 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
Lektor(i)

JUDr. Peter Štrpka, PhD. (člen skúšobnej komisie OJS; advokát), prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach), prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Právnická fakulta UK v Bratislave; súdny znalec v odbore Právne vzťahy k cudzine), JUDr. Oľga Trnková (predsedníčka skúšobnej komisie OJS; predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), JUDr. Robert Šorl, PhD. (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Prievidza)

Iná primárna skupina
vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu SR, súdni poradcovia Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 26.03.2020 (písomná časť) a 02.04.2020 – 03.04.2020 (ústna časť)
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk