Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS 2023 - praktická časť (VSÚ, AS), ONLINE

Číslo
2023/KSP, KVP/64/JA SR
Druh
príprava na justičné skúšky
Typ
Prípravné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
  • Spisový materiál je dostupný na stiahnutie TU
  • Vypracované rozhodnutia je potrebné zaslať na termíne do 20. marca 2023 na adresu pavlina.kralovicova@justice.sk. Rozhodnutia budú následne zaslané lektorom, ktorí si ich prejdú, a cez ZOOM bude k vypracovaným rozhodnutiam poskytnutá konzultácia. Okrem tejto konzultácie však bude obsahom podujatia aj časť týkajúca sa všeobecne spôsobu písania rozhodnutí, ale aj ostatnej práci sudcu v netrestnej ako aj trestnej agende.
  • Vzhľadom na vysoký počet uchádzačov o justičnú skúšku budú uchádzači rozdelení do dvoch skupín podľa počtu prihlásených na polovicu. O rozdelení do skupín budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní týždeň pred podujatím o tom, ktorý deň bude predmetom sústredenia konzultácia k vypracovanému rozhodnutiu v trestnej veci a ktorý deň bude konzultácia venovaná vypracovaniu rozhodnutia v inej ako trestnej veci.
  • Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Počas celého priebehu seminára majú účastníci možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu, zapájať sa do diskusie alebo prostredníctvom chatu klásť lektorom otázky. TECHNICKÉ POŽIADAVKY pre účastníkov: Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet s možnosťou prehrávania zvuku a videa. Pred online seminárom účastníci, ktorí majú „potvrdenú účasť" od nás dostanú e-mailom odkaz na vstup do virtuálnej miestnosti ZOOM spolu s heslom.
  • Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. (predseda senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Trenčíne, náhradný člen skúšobnej komisie OJS); JUDr. František Mozner (predseda trestnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky).
  • Cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu NS SR, asistenti sudcu NSS SR, ktorí sa mienia zúčastniť na jarnom termíne OJS 2023
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (poverený zástupca súdu) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu dominika.zavadova@justice.sk), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu:dominika.zavadova@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.