Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie)

Číslo
2020/KSP/15/JA SR
Druh
príprava na justičné skúšky
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program 3. časti predskúškového sústredenia

Informačný formulár 3. časti predskúškového sústredenia

  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 24.02.2020 na 25.02.2019, z 25.02.2020 na 26.02.2020 a z 26.02.2020 na 27.02.2020. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 23.02.2020 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 24.02.2020 obed, večera, dňa 25.02.2020 raňajky, obed a večera, dňa 26.02.2020 raňajky, obed, večera a dňa 27.02.2020 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 23.02.2020 budú dňa 24.02.2020 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
Lektor(i)

JUDr. Anita Filová (náhradná členka skúšobnej komisie OJS; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka obchodno-správneho kolégia Krajského súdu v Trnave), JUDr. Pavol Naď (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; predseda správneho kolégia Krajského súdu vKošiciach), JUDr. Martin Bargel (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; podpredseda Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky), prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľa trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), Mgr. Eva Kukanová (členka skúšobnej komisie OJS; riaditeľka odboru legislatívy a ústavného práva, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Peter Sepeši (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), Mgr. Miroslav Šepták (predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Krajský súd v Žiline), JUDr. Eva Masárová (poverená výkonom funkcie zástupcu riaditeľa medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Ladislav Masár (prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, vedúci oddelenia medzinárodného a dozoru v trestnom konaní)

Iná primárna skupina
vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu NS SR, súdni poradcovia ÚS SR, právni čakatelia prokuratúry, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 26.03.2020 (písomná časť) a 02.04.2020 – 03.04.2020 (ústna časť)
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk