Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS – teoretická časť

Číslo
2021/KSP/Predskúškové_sústredenie/JASR
Druh
príprava na justičné skúšky
Typ
Prípravné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - teoretická časť bude realizované dištančnou formou. Justičná akadémia Slovenskej republiky zvolila pre rozbor otázok v jednotlivých oblastiach práva na ústnu časť odbornej justičnej skúšky formu audio a/alebo video nahrávok, ktoré bude možné vypočuť, resp. pozrieť si kedykoľvek počas ich sprístupnenia.

 

Plánovaní lektori:

 • Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.  - Občianske právo hmotné

 • JUDr. Robert Šorl, PhD. - Civilné právo procesné, rodinné a pracovné právo

 • JUDr. Peter Štrpka, PhD. - Obchodné právo

 • prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.- Trestné právo hmotné

 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.- Trestné právo procesné

 • JUDr. Anna Peťovská, PhD. - Správne právo, Správne súdnictvo a finančné právo

 • JUDr. Eva Masárová, JUDr. Ladislav Masár - Medzinárodné právo verejné

 • prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. - Medzinárodné právo súkromné

 • Mgr. Helga Šufliarska, Mgr. Miroslav Šepták - Ústavné právo, organizácia a pôsobnosť súdov a prokuratúry

 

Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady:

 • zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine,

 • zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).

Vzhľadom na to, že sa jedná o vzdelávacie podujatie dištančnou formou, pre potvrdenie účasti nie je potrebný súhlas nadriadeného.

 

Nahrávky s rozborom jednotlivých otázok na ústnu časť budú zverejnené v priebehu mesiaca február 2021 s tým, že o spôsobe ich sprístupnenia budú všetci účastníci s potvrdenou účasťou upovedomení e-mailom.

 

V prípade záujmu o konzultáciu alebo v prípade akýchkoľvek otázok k obsahu nahrávok, kontaktujte koordinátora podujatia za Justičnú akadémiu Slovenskej republiky na kontaktných údajoch uvedených nižšie.

 

 

Lektor(i)

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach); JUDr. Robert Šorl, PhD. ( člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca Ústavného súdu SR); JUDr. Peter Štrpka, PhD. (člen skúšobnej komisie OJS; advokát); prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; vysokoškolský pedagóg, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave); prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľa trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), JUDr. Anna Peťovská, PhD. (náhradný člen skúšobnej komisie OJS, predsedníčka správneho kolégia, Krajský súd v Bratislave); JUDr. Eva Masárová (poverená výkonom funkcie zástupcu riaditeľa medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Ladislav Masár (prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky); prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Právnická fakulta UK v Bratislave; súdny znalec v odbore Právne vzťahy k cudzine), JUDr. Helga Šufliarska (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; námestníčka pre netrestný úsek, Krajská prokuratúra Bratislava), Mgr. Miroslav Šepták (predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Krajský súd v Žiline)

 

Iná primárna skupina
vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu SR, súdni poradcovia Ústavného súdu SR, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 23.03.2021 - 24.03.2021 (písomná časť) a 30.03.2021 - 31.03.2021 (ústna časť)
Počet účastníkov
80
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Dominika Zavadová, PhD., mail: dominika.zavadova@justice.sk, tel. č. 033/8818328 ,mobil: 0911770377