Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátora v pozitívnoprávnych oblastiach 2023

Číslo
2023/KSP, KVP/65/JA SR
Druh
príprava na justičné skúšky
Typ
Prípravné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátora v pozitívnoprávnych oblastiach je realizované dištančnou formou, konkrétne formou audio a/alebo video nahrávok, ktoré je možné vypočuť či pozrieť si kedykoľvek (nielen počas pracovnej doby) počas ich sprístupnenia. Vzhľadom na vyššie uvedené, pre potvrdenie účasti nebude potrebný súhlas nadriadeného. Nahrávky sú zverejnené na webovej stránke akadémie TU.

Plánovaní lektori:

 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - Trestné právo procesné
 • JUDr. Marta Kolcunová, PhD. - Trestné právo hmotné
 • JUDr. Anna Peťovská, PhD. - Správne právo, Správne súdnictvo a finančné právo
 • JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Helga Šufliarska, Mgr. Miroslav Šepták - Ústavné právo, organizácia a pôsobnosť súdov a prokuratúry
 • prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.  - Občianske právo hmotné
 • JUDr. Robert Šorl, PhD. - Civilné právo procesné, rodinné a pracovné právo
 • JUDr. Peter Štrpka, PhD. - Obchodné právo
 • JUDr. Eva Masárová, JUDr. Ladislav Masár - Medzinárodné právo verejné
 • prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. - Medzinárodné právo súkromné

Cieľová skupina: právni čakatelia prokuratúry

Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady:

 • zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine,

 • zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).

Vzhľadom na to, že sa jedná o vzdelávacie podujatie realizované osobitnou dištančnou formou, pre potvrdenie účasti nie je potrebný súhlas nadriadeného. 

V prípade záujmu o konzultáciu alebo v prípade akýchkoľvek otázok k obsahu nahrávok, kontaktujte zodpovedných zamestnancov na kontaktných údajoch uvedených nižšie:

Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk  

Mgr. Pavlína Kráľovičová, t.č. 0908 450 299, mail: pavlina.kralovicova@justice.sk