Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (OP EVS), Belá

Číslo
2021/KSP/69/OP EVS
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • Plánovaní lektori: Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA; Táňa Vybíralová, M.A.; Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr.
  • Primárna skupina podujatia: sudcovia, prokurátori; sekundárna skupina podujatia: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a právni čakatelia prokuratúry 
  • Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 40
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky),  b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 2 noci (21.06.-22.06.2021, 22.06.-23.06.2021)
  • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 21.06.2021 obed, večera, dňa 22.06.2021 raňajky, obed, večera a dňa 23.06.2021 raňajky, obed
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresugabriela.urbanska@justice.sk  Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  • Zodpovedný koordinátor: PhDr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk; 033/88 18 313, 0911 960 972