Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, projekt APVV

Číslo
2010/KSP/49
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Daniela Švecová - podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR, JUDr. Jana Bajánková - predsedníčka občiansko-právneho kolégia Najvyššieho súdu SR, JUDr. Ivan Rumana, sudca - člen správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, JUDr. Peter Straka, poverený riadením sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
45
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Marek Števček, PhD., tel.č. 033/69 03 315, e-mail: marek.stevcek@justice.sk
Tajomník JA pre prípravu
Jarmila Tichá, tel.č. 033/69 03 307, e-mail: jarmila.ticha@justice.sk