Tréning "Esenciálna profesijná etika" (DP Omšenie) - ZRUŠENÉ

Číslo
2023/KSP/129/JA SR - SSR
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
 • Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Tréningovým a vzdelávacím centrom pre justíciu Holandského kráľovstva organizuje vzdelávacie podujatie zamerané na tréning zručností pri vysporadúvaní sa s profesijnými etickými dilemami, resp. s morálne náročnými rozhodnutia pri výkone funkcie sudcu. Lektormi budú dvaja holandskí experti.
 • Cieľom vzdelávacej aktivity je rozšírenie a prehĺbenie pohľadu na profesionálne etické otázky a získanie skúseností s rozborom prípadov z každodennej praxe s kolegami. Plenárne prezentácie budú prelínané so skupinovými diskusiami.
 • Cieľová skupina: funkčne mladí sudcovia. Účastníci musia byť ochotní vniesť a reflektovať svoje vlastné etické dilemy a morálne ťažké rozhodnutia, ktorým čelia.
 • Jazyk aktivity: anglický jazyk (min. úroveň B2 podľa SERR)
 • Maximálny počet účastníkov: 16
 • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo príslušného vedúceho prokurátora),  b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
 • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc (23.11.-24.11.2023). Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie aj deň vopred, t.j. 22.11.2023 (príchod možný od 19,00 hod., ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.
 • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 23.11.2023 obed, večera, dňa 24.11.2023 raňajky. V prihláške je potrebné označiť špeciálne požiadavky na vegetariánsku stravu alebo iné stravovacie obmedzenia.
 • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
 • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk. 
 • Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk
 • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v prípade zmeny pandemických alebo bezpečnostných pravidiel uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať výlučne dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní.