Účinky insolvenčných konaní a preventívna reštrukturalizácia, prihlasovanie pohľadávok, špeciálne konkurzy a reštrukturalizácia, digitalizácia insolvenčných konaní (DP Omšenie)

Číslo
2024/KSP/10/OP EVS
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
 • Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Martin Maliar (generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), JUDr. Radovan Pala, Ph.D., LL.M. (advokát, TaylorWessing e/n/w/c advokáti), JUDr. Branislav Pospíšil (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; advokát, špeciálny správca, Pospíšil & Partners, k.s.), Ing. Peter Brecik (vedúci oddelenia Corporate Workout Tatrabanka a.s.)
 • Primárna cieľová skupina: sudcovia, sekundárna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcov NS SR
 • Maximálny počet účastníkov podujatia: 40
 • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo príslušného vedúceho prokurátora),  b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
 • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc (22.1.-23.1.2024). Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie aj deň vopred, t.j. 21.1.2024 (príchod možný od 19,00 hod., ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.
 • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 22.1.2024 obed, večera, dňa 23.1.2024 raňajky, obed. V prihláške je potrebné označiť špeciálne požiadavky na vegetariánsku stravu alebo iné stravovacie obmedzenia.
 • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
 • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk. 
 • Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk
 • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v nevyhnutnom prípade uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať výlučne dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní.