Väzba (KS Košice / ONLINE)

Číslo
2024/KVP/115/OP EVS
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
 • Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. František Mozner (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda trestnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Forma  podujatia: HYBRIDNÁ (kombinácia prezenčnej a online formy). 
 • Prezenčná časť vzdelávacieho podujatia sa uskutoční v priestoroch Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 10 Košice (zelený salónik) pre zamestnancov súdov a prokuratúr v Košickom kraji a Prešovskom kraji.
 • ONLINE časť bude realizovaná prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM pre záujemcov z ostatných súdov a prokuratúr. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Počas celého priebehu seminára majú účastníci možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu, zapájať sa do diskusie alebo prostredníctvom chatu klásť lektorom otázky. TECHNICKÉ POŽIADAVKY pre účastníkov: Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet s možnosťou prehrávania zvuku a videa. Pred online seminárom účastníci, ktorí majú „potvrdenú účasť" od nás dostanú e-mailom odkaz na vstup do virtuálnej miestnosti ZOOM spolu s heslom
 • Primárna cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori; sekundárna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu NS SR, právni čakatelia prokuratúry, asistenti prokurátorov.
 • Plánovaný (maximálny) počet účastníkov podujatia pre prezenčnú časť podujatia: 30
 • Plánovaný počet účastníkov podujatia pre dištančnú časť podujatia: 50
 • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (poverený zástupca súdu) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu dominika.zavadova@justice.sk), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
 • Občerstvenie: na podujatí Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj). Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
 • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
 • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk.
 • Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk  
 • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v nevyhnutnom prípade uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať výlučne dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní.