Vybrané aplikačné problémy v návratových konaniach. Asistovaný styk rodiča s dieťaťom (DP Omšenie)

Číslo
2023/KSP/183/OP EVS
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
 • Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Mgr. Katarína Škultétyová (sudkyňa, Mestský súd Bratislava II), prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD. (profesorka, Katedra občianskeho práva, Univerzita Komenského v Bratislave), JUDr. Antónia Kandravá (sudkyňa, Krajský súd v Prešove)
 • Primárna cieľová skupina: sudcovia vybavujúci poručenskú agendu, sekundárna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci
 • Maximálny počet účastníkov podujatia: 40
 • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo príslušného vedúceho prokurátora),  b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
 • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc (14.12.-15.12.2023). Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie aj deň vopred, t.j. 13.12.2023 (príchod možný od 19,00 hod., ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.
 • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 14.12.2023 obed, večera, dňa 15.12.2023 raňajky, obed. V prihláške je potrebné označiť špeciálne požiadavky na vegetariánsku stravu alebo iné stravovacie obmedzenia.
 • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
 • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk. 
 • Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk
 • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v nevyhnutnom prípade uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať výlučne dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní.