Vymožiteľnosť autorských práv - občianskoprávne aspekty

Číslo
103
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Kliknutím na ikonu     sa zobrazí celý program podujatia

utorok  2. 9.

10.00 - 11.30

 

11.30 - 12.30,

13.45 - 14.30

 

 

14.30 - 16.00

 

 

Prezentácia portálu www.dusevnevlastnictvo.gov.sk

 

Právna povaha a podstata autorského práva, práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielateľov. Osobnostné a majetkové práva autora.

Počítačový program a jeho ochrana.

 

Zákonné a zmluvné licencie v oblasti autorského práva.

Právne prostriedky ochrany  autorského práva. Žaloby na ochranu autorského práva.

streda  3. 9.

9.00 - 11.00

 

 

11.00 - 12.30

 

13.30 - 15.00

Súvislosti medzi autorsko-právnou a priemyselno-právnou ochranou a súvislosti s nekalosúťažným konaním.

 

Autorské právo a internet.

 

Predbežné opatrenia v oblasti práva duševného vlastníctva.

Odborný garant
JUDr. Viliam Breziansky
Lektor(i)

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - vedúci katedry  občianskeho práva UPJŠ, Právnická fakulta

JUDr. Eduard Szattler - odb. asistent  UPJŠ Košice, Právnická fakulta

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Iná sekundárna skupina
colníci, policajti a patentový zástupcovia
Počet účastníkov
30
Zodpovedný koordinátor
Iveta Aksamitová
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová
Urgentná komunikácia
iveta.aksamitova@justice.sk