Prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ rok 2017


September 2017

  

Dátum vzdelávacieho podujatia: 11.09.2017 - 14.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (OP EVS)  

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Elena Kováčová, JUDr. Slavomír Šúrek, JUDr. Marta Kolcunová, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., JUDr. Ladislav Tichý, JUDr. Daniel Hudák, Mgr. Eva Kukanová, JUDr. Jolana Madejová, JUDr. Eva Šeševičková

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 18.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Znalec a jeho procesné postavenie v konaní pred súdom (OP EVS)     

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Peter Šamko, JUDr. Boris Tóth, PhDr. Robert Máthé, PhD.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 19.09.2017      

Názov vzdelávacieho podujatia: Správne súdnictvo a jeho rozhodovanie PRED a PO rekodifikácii (OP EVS)       

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Ida Hanzelová

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 21.09.2017 - 22.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Cezhraničné civilné spory v Európskej únii (OP EVS)

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.  

               

Dátum vzdelávacieho podujatia: 25.09.2017 - 28.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Prípravné vzdelávanie justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry „vzdelávanie v oblasti verejného práva - trestné právo, finančné právo, ústavné právo, správne právo" (OP EVS)    

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Slavomír Šúrek, JUDr. Marián Fečík, JUDr. Anita Filová JUDr. Marta Kolcunová, PhD., JUDr. Milan Ľalík

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 26.09.2017      

Názov vzdelávacieho podujatia: Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov (OP EVS)       

Miesto konania: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova č. 43, 974 04 Banská Bystrica

Lektori podujatia: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 27.09.2017

Názov vzdelávacieho podujatia:  Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (OP EVS)              

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektor podujatia: Mgr. Eva Martinovičová          

                 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 28.09.2017      

Názov vzdelávacieho podujatia: Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy s ohľadom na aktuálnu judikatúru ESĽP (OP EVS)            

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Alena Poláčková, PhD., JUDr. Ján Šikuta, PhD.

 

Október 2017

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 02.10.2017 - 03.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Právomoc súdov v rodinných veciach - rozvody, výživné, únosy detí, zisťovanie obvyklého pobytu, zisťovanie najlepšieho záujmu dieťaťa a iné (OP EVS)

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D., JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 05.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov (OP EVS)       

Miesto konania: Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice        

Lektori podujatia: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA

  

Dátum vzdelávacieho podujatia: 05.10.2017 - 06.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Trestná činnosť súvisiaca s porušovaním daňových a colných predpisov (OP EVS)        

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Libor Duľa, JUDr. Michal Truban, pplk. JUDr. Ľudovít Makó

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 09.10.2017 - 11.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (OP EVS)            

Miesto konania: Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 18.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (OP EVS)

Miesto konania: Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice

Lektor podujatia: Mgr. Eva Martinovičová          

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 23.10.2017 - 25.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (OP EVS)            

Miesto konania: Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie 

Lektori podujatia: PhDr. Silvia Dončevová, PhD., PhDr. Dáša Oravkinová

  

Dátum vzdelávacieho podujatia: 26.10.2017 - 27.10.2017            

Názov vzdelávacieho podujatia: Etika práce sudcu a prokurátora (OP EVS)        

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., Mgr. Jozef Sedlák, JUDr. Elena Berthotyová, PhD., JUDr. Juraj Sopoliga

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 30.10.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov (OP EVS)       

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA

 

November 2017

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 02.11.2017 - 03.11.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Civilnoprávne a trestnoprávne aspekty v trestných činoch v doprave, OP EVS

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Petr Vojtek; JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.; JUDr. Imrich Fekete, CSc.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 06.11.2017  

Názov vzdelávacieho podujatia: Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s osobami s duševnou poruchou (Košice, Prešov), OP EVS 

Miesto konania: Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice

Lektor podujatia: PhDr. Jindřiška Záhorská, Ph.D.

                                  

Dátum vzdelávacieho podujatia: 06.11.2017 - 08.11.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí, OP EVS 

Miesto konania: Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: PhDr. Dáša Oravkinová; PhDr. Silvia Dončevová, PhD.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 07.11.2017  

Názov vzdelávacieho podujatia: Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s osobami s duševnou poruchou (Banská Bystrica, Žilina), OP EVS 

Miesto konania: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova č. 43, 974 04 Banská Bystrica

Lektor podujatia: PhDr. Jindřiška Záhorská, Ph.D.

           

Dátum vzdelávacieho podujatia: 07.11.2017  

Názov vzdelávacieho podujatia: Správne trestanie a uplatňovanie zásady ne bis in idem (celoslovenské podujatie), OP EVS

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Jozef Milučký; prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 08.11.2017  

Názov vzdelávacieho podujatia: Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s osobami s duševnou poruchou (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra), OP EVS 

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektor podujatia: PhDr. Jindřiška Záhorská, Ph.D.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 09.11.2017  

Názov podujatia:  Náhrada škody spôsobenej porušením práva EÚ, vrátane práva hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľa (celoslovenské podujatie), OP EVS

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; doc. JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, PhD., DEA; JUDr. Beatrix Ricziová, PhD.; Mgr. Ondřej Dostal

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 10.11.2017  

Názov vzdelávacieho podujatia: Seminár pre súdnych tajomníkov (rozbor normatívnej úpravy vzťahujúcej sa na činnosť súdneho tajomníka vybavujúceho trestnú agendu), OP EVS 

Miesto konania: Justičná  akadémia  Slovenskej  republiky,  Suvorovova 5/C,  902 01 Pezinok

Lektor podujatia: JUDr. Patrik Príbelský, PhD.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 13.11.2017 - 16.11.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "vzdelávanie v oblasti súkromného práva 2. časť" (oblasť obchodného, pracovného a rodinného práva), OP EVS

Miesto konania:  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 9143 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Marián Sluk, PhD.; JUDr. Róbert Šorl, PhD.; JUDr. Boris Tóth

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 20.11.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Aplikačné skúsenosti so Správnym súdnym poriadkom (celoslovenské podujatie), OP EVS

Miesto konania:  Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Marián Fečík; JUDr. Anita Filová

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 22.11.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Banská Bystrica, Žilina), OP EVS

Miesto konania podujatia: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova č. 43, 974 04 Banská Bystrica

Lektor podujatia: Mgr. Eva Martinovičová

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 23.11.2017 - 24.11.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Judikatúra ESĽP a jej vplyv na rozhodovaciu prax slovenských súdov  (netrestná agenda); Aplikačná prax vo vzťahu k čl. 6 Dohovoru - Právo na spravodlivé súdne konanie v pojmosloví ESĽP (OP EVS)

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Alena Poláčková, PhD.; JUDr. Michal Kučera

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 27.11.2017 - 29.11.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí, OP EVS 

Miesto konania: Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: PhDr. Dáša Oravkinová; PhDr. Silvia Dončevová, PhD.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 29.11.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Praktické aspekty rekodifikácie v oblasti správneho súdnictva (celoslovenské podujatie), OP EVS

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia:JUDr. Jozef Milučký; JUDr. Marián Fečík; JUDr. Anita Filová

 

December 2017

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 04.12.2017 - 06.12.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí, OP EVS 

Miesto konania: Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: PhDr. Dáša Oravkinová; PhDr. Silvia Dončevová, PhD.

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 07.12.2017 - 08.12.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Spory v oblasti fondov EÚ (nariadenie o EŠIF, zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ so zameraním na verejné obstarávanie, štátnu pomoc, korekcie a pod.), OP EVS 

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Ján Šanta, PhD.; Ing. Katarína Vallová; JUDr. Peter Szczeczina; Mgr. Zuzana Bollová; JUDr. Milan Žoldoš

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 07.12.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Drogová trestná činnosť (celoslovenské podujatie), OP EVS   

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Antonín Draštík; JUDr. Stanislav Rizman; JUDr. František Mozner

 

Dátum vzdelávacieho podujatia: 11.12.2017 - 14.12.2017

Názov vzdelávacieho podujatia: Prípravné vzdelávanie justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry „vzdelávanie v oblasti medzinárodného a európskeho práva" (OP EVS)

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 9143 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Jolana Madejová; JUDr. Eva Šeševičková; Mgr. Branislav Boháčik; JUDr. Ing. Ladislav Majerník; JUDr. Tatiana Hačková