Priebeh riešenia v roku 2009

 

Publikácie v karentovaných časopisoch (1)

 

Práce publikované v recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch (3)

 

Práce publikované v nerecenzovaných periodikách a zborníkoch (5)

 

Príspevky riešiteľov zamerané na vymožiteľnosť práva (1500)

 

Vzdelávacie kurzy (4)

 

Diplomanti, ktorých diplomové práce budú ukončené v rámci projektu (2)

 

PhD študenti, ktorí sa budú školiť v rámci riešenia projektu (1)

 

Oponovaná výskumná správa určená pre štátnu správu (2)

 

Elektronické dokumenty (1)

 

Usporiadanie / zorganizovanie konferencie (1)