Priebeh riešenia v roku 2010

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ V RÁMCI PROJEKTU (obdobie od 31.08.2008 do 31.12.2010)

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

 • 1. PAULIČKOVÁ, A.: Medzinárodná pomoc pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok. In: Urbanská, G. (ed): Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike. Zborník zmedzinárodnej konferencie vkontexte vymožiteľnosti práva vSlovenskej republike konanej vdňoch 1.-2.10.2009 vOmšení pri príležitosti 5. výročia vzniku Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Justičná akadémia Slovenskej republiky, Pezinok, 2009, s. 57-69. - ISBN 978-80-970207-0-5
 • 2. RUMANA, I. - PAULIČKOVÁ, A.: Súdny precedens (CASE-LAW) ako systémový prvok vo vymožiteľnosti správneho práva. In: Urbanská, G. (ed): Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike. Zborník zmedzinárodnej konferencie vkontexte vymožiteľnosti práva vSlovenskej republike konanej vdňoch 1.-2.10.2009 vOmšení pri príležitosti 5. výročia vzniku Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Justičná akadémia Slovenskej republiky, Pezinok, 2009, s. 45-56. - ISBN 978-80-970207-0-5
 • 3. PAULIČKOVÁ, A.: Vybrané problémy dôkazných prostriedkov vzákone ospráve daní apoplatkov. In: zost. Záhora, J.: Teoretické apraktické problémy dokazovania, pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k80. narodeninám. Zborník príspevkov zceloštátnej konferencie smedzinárodnou účasťou, konanej dňa 15. decembra 2008. Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva, 2008, s. 189-196. - ISBN 978-80-89363-17-9
 • 4. PAULIČKOVÁ, A.: Problémy medzinárodného vymáhania daňových pohľadávok. In: Ježek, J. (editor): Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov zmedzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16.-17.10.2008 vSládkovičove. Vysoká škola vSládkovičove, 2008, s. 188-197. - ISBN 978-80-89267-14-9 (Poznámka: Publikované na CD)
 • 5. Pauličková, A. akol.: Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok. International recover of tax outstanding. Vysoká škola Visegrádu, s.r.o., Vysoká škola vSládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, 2009, 214 s., ISBN 978-80-89267-34-7 (autorský podiel 16 %)
 • 6. RUMANA, I. - Pauličková, A.: Záverečná štúdia kvymožiteľnosti správneho práva na Slovensku.

    Publikácie v karentovaných časopisoch (1)

 

 JUDr. Imrich Fekete, CSc.

 • 1. FEKETE, I.:  Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb. In: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, Pezinok: Justičná akadémia 2009, ISBN: 978-80-970207- 0-5, s. 70-83.
 • 2. FEKETE, I.:  Právo poškodeného na náhradu škody z povinného zmluvného poistenia. In: Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie, Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB 2009, ISBN: 978-80-8083-912-3,  s.  353-369.
 • 3. FEKETE, I.: Medzinárodná jurisdikcia súdu  pri cezhraničnej dopravnej nehode (z aspektu komunitárneho práva).  Justičná revue, 60, 2008, č. 11, s. 1596-1610. 
 • 4. FEKETE,I.: Smernica 2000/26/ES a cezhraničná dopravná nehoda. Bulletin advokácie, r. XIV, 2008, č. 11, s. 22-32.
 • 5.FEKETE, I.: Právo poškodeného na náhradu škody z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla. In: vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv, Banská Bystrica: Právnická fakulta UMB 2009, ISBN: 978-80-8083-788-4,  s. 116-138.
 • 6. FEKETE, I.: Občiansky zákonník. (Zlatý komentár). 3 500 rkp. 

 

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

 • 1. Ďurica, M.: Efektivita vymáhania pohľadávok v konkurznom konaní. Elektronický zborník príspevkov. Justičná akadémia SR, s. 4-14, 1998.
 • 2. Ďurica, M.: Ako s trovami exekučného konania zastaveného v dôsledku konkurzného a reštrukturalizačného konania. Justičná revue, 61,2009, č.4, s.533-551.
 • 3. Ďurica, M.: Efektivita konkurzného práva v čase ekonomickej krízy. Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Zborník z medzinárodnej konferencie v kontexte vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike. Justičná akadémia Pezinok 2009. ISBN 978-80-970207-0-5, s. 84-99.
 • 4. Ďurica, M:  Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. (2. prepracované a doplnené vydanie s európskou a národnou judikatúrou). Paneurópska vysoká škola, EUROKODEX Bratislava 2010. ISBN 978-80-89447-31-2, 816 strán.
 • 5. Ďurica, M.: Uplatňovanie pohľadávok v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní z pohľadu práva na súdnu ochranu. Odovzdaný a prednesený príspevok na  Medzinárodnej  konferencii v kontexte vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike. Omšenie 9.-10. decembra 2010.

 

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

 • 1. Uplatnenie nároku na náhradu škody vadhéznom konaní, Justičná revue č. 12/2008, Jozef Čentéš, str. 1689 - 1701
 • 2. Aktuálne ktrestu prepadnutia veci , Justičná revue č. 6-7/2009, Jozef Čentéš, str. 807-819
 • 3. Kodpočúvaniu azaznamenávaniu telefonického rozhovoru, Justičná revue, č. 5/2009, Jozef Čentéš, str. 603-622
 • 4. Dodržiavanie procesných práv osoby pozbavenej osobnej slobody, Zborník materiálov zmedzinárodného vedeckého seminára konaného vrámci projektu VEGA č. 1/0011/08 vTrnave dňa 10.06.2009: Harmonizácia procesných práv vtrestnom konaní včlenských štátoch Európskej únie, Jozef Čentéš, str. 57-70
 • 5. Slovenské skúsenosti seurópskym zatýkacím rozkazom, Státní zastupitelství č. 4/2010, Jozef Čentéš, str. 5-11
 • 6. Opustenie dieťaťa aodloženie dieťaťa zhľadiska trestného práva vSlovenskej republike, Trestněprávní revue č. 6/2010, Jozef Čentéš, str. 167-174
 • 7. Výsluch svedka vprípravnom konaní ajeho prípustnosť vsúdnom konaní, Justičná revue, 62, 2010, č. 3, Jozef Čentéš, str. 348-363
 • 8. Výsluch maloletej osoby vtrestnom konaní, Notitiae ex Academia Bratislava Inurisprudentiae, č. 1/2010, Jozef Čentéš, str. 37-45
 • 9. Dodržiavanie práv obvineného v trestnom konaní pri rozhodovaní oväzbe, Zborník zkonferencie: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, Justičná akadémia SR, 2009, Jozef Čentéš, str. 99 - 110
 • 10. Vymožiteľnosť práva zhľadiska trestného práva, Záverečná štúdia: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, Justičná akadémia SR, 2010, Jozef Čentéš, str. 379-478

 

JUDr. Jana Bajánková

 • 1. Následky porušenia zákazu nakladaťsmajetkom podľa § 47 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku, Exekučné právo - legislatívny zámer, 2009, Jana Bajánková, str. 69 - 72
 • 2. Spotrebiteľ v exekučnom konaní, Zborník zkonferencie: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, Justičná akadémia SR, 2009, Jana Bajánková, str. 11 - 16
 • 3. Vymožiteľnosť práva vkontexte súdnej exekúcie - vybrané problémy, Záverečná štúdia: Vymožiteľnosť práva vSlovenskej republike, Justičná akadémia SR, 2010, Jana Bajánková, str. 111 - 133
 • 4. Reštitučný nárok a možnosť jeho postúpenia, článok uverejnený na portáli Justičnej akadémie SR, r. 2010, Jana Bajánková, Daniela Švecová

 

JUDr. Daniela Švecová

 • 1. Zjudikatúry európskeho súdneho dvora amyšlienky smerujúce kúčinnejšej vymožiteľnosti práva vSlovenskej republike, Exekučné právo - legislatívny zámer, 2009, Daniela Švecová, str. 55 - 62
 • 2. Nakladanie svecami alebo právami vzmysle § 76 ods. 1 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku, Zborník zkonferencie: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, Justičná akadémia SR, 2009, Daniela Švecová, str. 7 - 10
 • 3. Niekoľko návrhov na zlepšenie vymožiteľnosti práva vSlovenskej republike, Záverečná štúdia: Vymožiteľnosť práva vSlovenskej republike, Justičná akadémia SR, 2010, Daniela Švecová, str. 91- 109
 • 4. Reštitučný nárok a možnosť jeho postúpenia, príspevok uverejnený na portáli Justičnej akadémie SR, Jana Bajánková, Daniela Švecová, rok 2010
 • 5. Niektoré problémy rozhodovacej činnosti súdov, príspevok uverejnený na portáli Justičnej akadémie SR, Daniela Švecová, rok 2008

 

JUDr. Peter Straka

 • 1. Súdna exekúcia a vymožiteľnosť práva. Vybrané problémy právnej úpravy de lege lata a návrhy de lege ferenda, Exekučné právo - legislatívny zámer, 2009, Peter Straka, str. 77 - 86
 • 2. Kolektívna ochrana spotrebiteľa v občianskom súdnom konaní, Zborník z konferencie: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, Justičná akadémia SR, 2009, Peter Straka, str. 17 - 24
 • 3. Vymožiteľnosť spotrebiteľského práva, Záverečná štúdia: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, Justičná akadémia SR, 2010, Peter Straka, str. 135 - 171
 • 4. Notár  a  spotrebiteľ  jeho  služby, Časopis ARS NOTARIA vydáva Notárska komora Slovenskej republiky, 4/2010, Peter Straka

 

 

JUDr. Marek Števček, PhD.

 • 1. Ficová, S. - Števček, M. a kol.: Občianske súdne konanie. Praha: C. H. Beck 2010
 • 2. Vymáhateľnosť práva vširšom rozmere - náčrt medzinárodnoprávnych aeurópskoprávnych súvislostí, Záverečná štúdia: Vymožiteľnosť práva vSlovenskej republike, Justičná akadémia SR, 2010, Marek Števček, str. 173-223

 

 

Práce publikované v recenzovaných vedeckých periodikách a  zborníkoch (3)

Práce publikované v nerecenzovaných periodikách a zborníkoch (5)

Počet účastníkov formálneho a neformálneho vzdelávania (1500)

Vzdelávacie kurzy (4) 

Diplomanti, ktorých diplomové práce budú ukončené v rámci projektu (2)

Oponovaná výskumná správa určená pre štátnu správu (2)

Elektronické dokumenty (2)

Usporiadanie / zorganizovanie konferencie (1)