Priebeh riešenia v roku 2012

Postup prác pri riešení projektu (rok 2012)

 

V zmysle projektu sa v prvej etape: „Prípravná etapa" (01.07.2012 - 31.12.2012) mal riešiteľský kolektív sústrediť na prehľad a obstaranie domácej a zahraničnej právnej spisby, vytvorenie dostatočnej inštitucionálnej prípravy pre uskutočnenie školiacich a konferenčných podujatí v rámci ďalšieho priebehu riešenia projektu. V tejto etape mala byť pripravená infraštruktúra pre databázu súdnych rozhodnutí, ktorá bude dopĺňaná postupne počas nasledujúcich fáz.

 

Ciele kladené na úvodnú etapu sa podarilo naplniť a vzhľadom na jej relatívne krátke trvanie (šesť mesiacov) a napriek zníženiu poskytnutej finančnej dotácie oproti požadovanej sume aj podstatne prevýšiť.

 

Bola identifikovaná a obstaraná časť potrebnej zahraničnej odbornej literatúry, bolo sfinalizované zloženie riešiteľského kolektívu tak ako to vyplývalo z projektu (zahrnutie doktoranda) ako aj z oponentských posudkov k žiadosti o grant (rozšírenie o sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a vyrovnanie tak disproporcie medzi slovenským a českým Najvyšším súdom). Zároveň bol vytvorený model stretnutí riešiteľského kolektívu, na ktorom si môžu členovia kolektívu vymieňať poznatky, dosiahnuté výsledky a impulzy pre ďalšiu tvorbu (uskutočnené v roku 2012 dva krát), ako aj rozvrhnúť prácu v nasledujúcom období.

 

Hoci sa v zmysle plánu mala prvá fáza výskumu zamerať primárne na vytvorenie základne pre ďalší výskum, riešitelia zorganizovali dve podujatia a  dosiahli aj parciálne výsledky vo viacerých oblastiach skúmania.

 

Riešiteľský kolektív zorganizoval v dňoch 12.-13.11.2012 školiacu aktivitu pre cieľové skupiny vzdelávacieho programu Justičnej akadémie Slovenskej republiky s názvom „Výklad právnych úkonov a následky ich vád (s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa)", v rámci ktorého prezentovali výsledky svojho výskumu v danej oblasti.

 

V rámci riešenia projektu bol členmi riešiteľského kolektívu v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku v dňoch 30. novembra 2012 - 01. decembra 2012 zorganizovaný študentský diskusný panel na tému „Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách". Podujatie malo napomôcť naplneniu jedného zo zamýšľaných výsledkov projektu APVV, ktorým je vytvorenie databázy komentovaných zahraničných rozsudkov z oblasti spotrebiteľského práva a posúdenie ich využiteľnosti v slovenskom práve. Cieľom nultého ročníka diskusného podujatia bolo vyskúšať model študentského sympózia a posúdiť vhodnosť podujatia pre naplnenie plánovaného cieľa. V rámci toho bola poslucháčom tých slovenských a českých právnických fakúlt, ktorých vysokoškolskí učitelia sú členmi riešiteľského kolektívu APVV ponúknutá možnosť oboznámiť sa s vnútroštátnou ako aj celoeurópskou rozhodovacou činnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami nad rámec plnenia si školských  povinností, rozšíriť svoj obzor záujmu a vedomostí a umožniť zúčastniť sa odbornej diskusie v rámci mimoriadne významných otázok ochrany spotrebiteľa. Cieľom bolo sprístupniť zahraničné skúsenosti tak, aby boli prístupné aj hlavným cieľovým skupinám Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Diskusného podujatia sa zúčastnili študenti a doktorandi dvoch slovenských a dvoch českých právnických fakúlt. Za riešiteľský kolektív projektu APVV sa zúčastnil zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. a členovia riešiteľského kolektívu doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (MU Brno), JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (UPOL) a  JUDr. Branislav Pospíši, (PEVŠ Bratislava), všetci zároveň lektori Justičnej akadémie Slovenskej republiky, ako aj Mgr. Žofia Šuleková, doktorandka na Právnickej fakulte UPJŠ.

 

Členovia riešiteľského kolektívu okrem publikovania v časopisoch a zborníkoch vedeckých prác  aktívne vystúpili na viacerých konferenciách, organizovaných mimo projektu APVV.

 

Viacerí členovia riešiteľského kolektívu (doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; JUDr. Peter Hulla; JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.; Mgr. Žofia Šuleková) sa v dňoch 24. októbra 2012 až 26. októbra 2012 zúčastnili konferencie „Právo - obchod - ekonomika" s medzinárodnou účasťou usporiadanej Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, Ústavom štátu a práva SAV, Ústavom štátu a práva Akademie věd České republiky, na ktorej využili možnosť konzultovať výsledky svojej práce s poprednými predstaviteľmi slovenskej a českej právnej vedy a plánovanie ďalších podujatí, pričom JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. vystúpil s konferenčným príspevkom „Zmena všeobecných obchodných podmienok", v ktorom poukázal na nevhodnosť riešenia problematiky v novom českom Občianskom zákonníku a nepredvídateľnosť súdnej ingerencie do zmluvy v tomto čiastkovom aspekte.

 

Zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M sa aktívne zúčastnil v dňoch 20.-21.09.2012 konferencie „Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi", Dies Iuris Tyrnavienses organizovanej Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave s pozvaným príspevkom na tému „Súčasné vnútroštátne modely opt-in - voľba právnej úpravy a autonómne právo a skúsenosti s ich fungovaním ako varovanie pre európske opt-in modely".

 

V dňoch 14. novembra 2012 až 16. novembra 2012 sa členovia riešiteľského kolektívu doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; JUDr. Peter Hulla a Mgr. Žofia Šuleková zúčastnili konferencie „Dni práva 2012" s medzinárodnou účasťou usporiadanej Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, v rámci ktorej vystúpil doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. s príspevkom na tému: „Bermudský trojuholník obchodnoprávnej normotvorby" a Mgr. Žofia Šuleková s príspevkom: „Vnútroštátna blokáda cezhraničnej fúzie".

 

Mgr. Žofia Šuleková vystúpila okrem toho na dvoch ďalších konferenciách. S príspevkom „Zmluva o združení v aplikácii na konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom" na konferencii „Akademické akcenty" organizovanej PEVŠ v Bratislave 19.10.2012 a  na konferencii „Odpovědnost a ručení v právo obchodných společností" organizovanej Právnickou fakultou UK Praha dňa 23.11.2012 s príspevkom na tému: „Zodpovednostné vzťahy vznikajúce  v procese kreácie obchodnej spoločnosti.".

 

V konferenčných výstupoch členovia riešiteľského kolektívu načrtli čiastkové závery, týkajúce sa vybraných a ilustračných prípadov ingerencie súdov do súkromnoprávnych zmlúv, ktorej všeobecnejšie aspekty budú podrobne analyzované v nasledujúcich rokoch, a to v zmysle plánu, prípadne po zohľadnení jeho potrebných úprav.

 

Rozbor výsledkov riešenia projektu vzhľadom na stanovené ciele (rok 2012)

 

Okrem finalizovania osobnej a systémovej základne pre zdarný priebeh ďalšieho výskumu členovia riešiteľského kolektívu analyzovali vybrané a ilustračné prípady ingerencie súdov do súkromnoprávnych zmlúv. Zamerali sa pritom na zásahy pri obmedzovaní cezhraničných fúzií, zásahy pri určovaní obsahu zmlúv odkazom na všeobecné obchodné podmienky, či iné opt-in alebo opt-out súbory regulácie. Vždy sa snažili o identifikáciu reálne existujúceho problému súvisiaceho s ingerenciou súdu do súkromnoprávnej zmluvy, s ktorým sa borí právna prax (alebo legislatíva) a formulovali riešenie.

 

Podrobne riešené boli otázky nepriamych zmluvných dojednaní (všeobecné obchodné podmienky, odkazované súbory regulácie - napríklad vzorové pravidlá), ktoré sú častou súčasťou zmluvného dojednania, ale ostávajú ignorované všeobecnou právnou úpravou zmluvného práva. Aplikačná prax sa stretáva s mnohými ťažkosťami súvisiacimi či už s podmienkami inkorporácie týchto ustanovení do zmluvy alebo s možnosťou ich jednostranných zmien, a to nielen v rámci ochrany spotrebiteľa, ale aj v rýdzo obchodnoprávnych vzťahoch. Členovia riešiteľského kolektívu sa v posudzovanom období zamerali okrem iného na nedostatočné legislatívne mantinely pre možnosť zmeny takýchto nepriamych súčastí zmluvy (ako bolo spomenuté, kritike bola členom riešiteľského kolektívu, JUDr. Milanom Hulmákom, PhD. podrobená aj úprava v novom českom Občianskom zákonníku, a navrhnutý bol výklad, ktorý by umožnil odvrátenie nedostatkov obmedzenia jednostranných zmien všeobecných obchodných podmienok). V prípade opt-in/opt-out modelov poukázal zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (vystúpenie na konferencii „Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi") na výhody a nevýhody ich kontraktuálneho odôvodnenia v prípade, ak by mali regulovať trojstranné vzťahy (typicky vzťahy medzi účastníkmi trhu, regulovaného opt-in modelom, alebo aj regulácia určitého „priestoru" jeho prevádzkovateľom, ktorý si vymedzuje podmienky pre jeho použitie). Za najzásadnejší nedostatok v týchto by sa mala považovať nedostatočná možnosť odôvodnenia (použitím klasického inštrumentária zmluvného práva) existencie zmluvného vzťahu medzi subjektmi, ktoré sa síce voči prevádzkovateľovi trhu/priestoru zaviazali dodržiavať určité pravidlá správania sa, obsiahnuté v nepriamych zmluvných dojednaniach (opt-in), ale tento ich súhlas je iba s ťažkosťami prenositeľný do ich vzájomného právneho vzťahu. Preto bolo navrhnuté deliktuálne riešenie a taká interpretácia § 415 Občianskeho zákonníka, ktorá by umožnila zahrnúť opt-in/opt-out úpravu (ako referenčné kritérium pre posudzovanie dodržania prevenčnej povinnosti) aj do právneho vzťahu medzi subjektmi, ktoré medzi sebou zmluvu s využitím opt-in/opt-out modelu neuzatvorili (ale uzatvorili ju samostatne s treťou osobu - s prevádzkovateľom trhu / priestoru).

 

Spracovaná bola aj analýza problémov súvisiacich s postupom registrových súdov pri posudzovaní cezhraničných fúzií na základe zmluvy o cezhraničnej fúzii, v rámci ktorého bolo navrhnuté aplikačné riešenie, zodpovedajúce cieľu smernice a umožňujúce odstrániť najzásadnejšie nedostatky problému formálnej existencie (zapísanej) právnickej osoby po jej fúzii so zahraničnou obchodnou spoločnosťou.

 

Na príklade zásahov súdov v rámci určitého druhu zmluvy - zmluvy o obchodnom zastúpení - bola analyzovaná nesprávna aplikácia záverov vyplývajúcich zo smernice o obchodných zástupcoch a judikatúry Súdneho dvora EÚ (viac Csach, K.: Smernica o obchodných zástupcoch a jej transpozícia v aplikačnej praxi. In: Výber z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, 4/2012, s. 5-12,;  Rozsudok Súdneho dvora C-465/04 "Honywem Informazioni Commerciali" - komentár. In: tamtiež, s. 23-34; Rozsudok Súdneho dvora C-203/09 "Volvo Car Germany". In: tamtiež, s. 60-73). Práve z dôvodu častých interpretačných ťažkostí slovenských súdov a transpozičných nedostatkov právnej úpravy obchodného zastúpenia bola daná problematika zvolená za nosnú tému celého čísla časopisu Výber z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. V zmysle zámeru projektu bolo na príkladoch slovenskej judikatúry poukázané na niektoré nevhodné „makrodôsledky" rozhodovacej činnosti.

 

Členovia riešiteľského kolektívu považovali za potrebné zaoberať sa aj skôr procedurálnymi otázkami, keďže procesné právo v podstatnej miere vplýva na intenzitu ingerencie súdov do súkromnoprávnych zmlúv. Riešitelia JUDr. Jana Bajánková a doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. priblížili súčasnú judikatúru týkajúcu sa dokazovanie nielen všeobecne, ale osobitne aj na prípadoch zmenkových podpisov. Špecifické postupy a nároky kladené na dokazovanie v sporoch v práve duševného vlastníctva spracoval prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. . Zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. a členka riešiteľského kolektívu JUDr. Adriana Murínová spracovali skôr komparatívne pohľady. JUDr. Adriana Murínová priblížila dokazovanie podľa francúzskeho právneho poriadku a doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. pohľad na preukazovanie vybraných hypotetických okolností z pohľadu súčasného európskeho právneho diskurzu.

 

Práce publikované v recenzovaných vedeckých periodikách ku dňu 21.12.2012 = Plán: 1, Skutočnosť: 3 publikované, 1 v recenznom konaní:

 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LLM.; Smernica oobchodných zástupcoch ajej transpozícia vaplikačnej praxi. In: Výber zrozhodnutí Súdneho dvora EÚ, 4/2012, s. 5-12.
 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LLM.; Rozsudok Súdneho dvora C-465/04 "Honywem Informazioni Commerciali" - komentár. In: Výber zrozhodnutí Súdneho dvora EÚ, 4/2012, s. 23-34.
 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LLM.; Rozsudok Súdneho dvora C-203/09 "Volvo Car Germany". In: Výber zrozhodnutí Súdneho dvora EÚ, 4/2012, s. 60-73.

      V tlači:

 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LLM.; Kprávnej úprave konania vmene právnickej osoby pred jej vznikom (reakcia na článok Márie Sadloňovej). Vrecenznom konaní časopisu Justičná revue.

 

Práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch ku dňu 21.12.2012 = Plán: 3, Skutočnosť: 5 publikovaných v domácom zborníku + 4 v tlači (z toho tri v zahraničí)

 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LLM.; Preukazovanie (vybraných) hypotetických okolností v súkromnom práve; vydané: Dokazovanie vcivilnom atrestnom konaní, Pezinok 2012, kolektív autorov, ISBN 978/80-970207-4-3, s. 71-81.
 • prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., JUDr. Gabriela Simková; Dokazovanie vsporoch z práv duševného vlastníctva; vydané: Dokazovanie vcivilnom atrestnom konaní, Pezinok 2012, kolektív autorov, ISBN 978/80-970207-4-3, s. 104-125.
 • JUDr. Jana Bajánková; Dôkazná povinnosť a zásada materiálneho konania; vydané: Dokazovanie vcivilnom atrestnom konaní, Pezinok 2012, kolektív autorov, ISBN 978/80-970207-4-3, s. 82-89.
 • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.; Podpis na směnce adůkazní břemeno ojeho (ne)pravosti; vydané: Dokazovanie vcivilnom atrestnom konaní, Pezinok 2012, kolektív autorov, ISBN 978/80-970207-4-3, s. 148-153.
 • JUDr. Adriana Murínová; Vybrané otázky dokazovania vo francúzskom občianskom súdnom konaní; vydané: Dokazovanie vcivilnom atrestnom konaní, Pezinok 2012, kolektív autorov, ISBN 978/80-970207-4-3, s. 126-141.

      V tlači:

 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LLM.; Bermudský trojuholník obchodnoprávnej normotvorby. Aktívny výstup na konferencii „Dny práva" Brno (v tlači)
 • Mgr. Žofia Šuleková: Zmluva o združení v aplikácii na konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom. Aktívny výstup na konferencii: „Akademické akcenty" Bratislava, 19.10.2012, PEVŠ (v tlači)
 • Mgr. Žofia Šuleková: Vnútroštátna blokáda cezhraničnej fúzie. Aktívny výstup na konferencii „Dny práva 2012", 15.11. 2012, MU Brno (v tlači)
 • Mgr. Žofia Šuleková: Zodpovednostné vzťahy vznikajúce vprocese kreácie obchodnej spoločnosti. Aktívny výstup na konferencii „Odpovědnost aručení vprávo obchodných společností", UK Praha (v tlači) - 23.11.2012.

 

Počet účastníkov formálneho a neformálneho vzdelávania za rok 2012 = plán: 50, skutočnosť: 63

V termíne 12.-13.11.2012 bolo preškolených 63 účastníkov na seminári „Výklad právnych úkonov a následky ich vád (s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa)" v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

 

Počet pripravených vzdelávacích kurzov za rok 2012 = plán: 1, skutočnosť: 1

Pripravený bol seminár pod názvom „Výklad právnych úkonov a následky ich vád (s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa)", ktorý sa realizoval v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení v dňoch 12.-13.11.2012, lektormi vzdelávacieho podujatia boli: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.; JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

 

Počet PhD. študentov, ktorých témy doktorandských prác súviseli s riešeným projektom: = plán: 1, skutočnosť: 1

Za členku riešiteľského kolektívu projektu bola prijatá doktorandka. Meno študentky: Mgr. Žofia Šuleková. Názov dizertačnej práce: Zmluvná sloboda a právo obchodných spoločností. Školiteľ: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Časové rámce: september 2012 - august 2015.