Priebeh riešenia v roku 2013

Postup prác pri riešení projektu vzhľadom na harmonogram riešenia projektu

 

V zmysle projektovej žiadosti sa v druhej etape (01.01.2013 - 31.12.2013) nazvanej „Ingerencia súdov do kontraktačného procesu:" „členovia riešiteľského kolektívu zamerajú na riešenie zásahov do kontraktačného procesu. Preskúmané budú aj vplyvy nových pravidiel európskeho práva (vyššie spomenutý návrh nariadenia o európskom kúpnom práve) a interakcia medzi zmluvným a deliktuálnym právom pri nedostatkoch v kontraktácii (culpa in contrahendo). Osobitná pozornosť bude venovaná osobitostiam kontraktácie v spotrebiteľskom a v obchodnom práve."

 

Realizácia projektu v roku 2013 bola ovplyvnená najmä zmenou legislatívy v oblasti zdaňovania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá viedla k podstatnej zmene v potrebnom čerpaní plánovaného rozpočtu na tento rok. Z toho dôvodu boli uskutočnené zásadné zmeny v rozpočte (zníženie najmä mzdových nákladov, služieb a sčasti materiálu, úspory použité na financovanie odvodov).

 

Napriek týmto zásahom sa realizovali plánované školiace podujatia ako aj výročná konferencia (Omšenie, 12.11.2013), na ktorej za účasti predstaviteľov právnej vedy, normotvorby ako aj právno-aplikačnej praxe (sudcovia, prokurátori, združenia na ochranu spotrebiteľov) prezentovali členovia riešiteľského kolektívu výsledky svojej práce a tieto boli podrobené odbornej oponentúre.

 

Riešitelia sa zúčastnili a vystúpili na mnohých konferenciách (Praha, Bratislava, Brno, Olomouc, Trnava, Smolenice, Košice a i.), ktoré sa uskutočnili aj s účasťou popredných európskych akademikov a viaceré výstupy z konferencií boli alebo v blízkej budúcnosti majú byť publikované v angličtine, spôsobom zaručujúcim ich väčšiu dissemináciu (príspevok o správe cudzieho majetku na Slovensku a príspevok o návrhu Spoločného európskeho kúpneho práva). Vedúci riešiteľského kolektívu sa zapojil aj do legislatívnych prác, v rámci ktorých spolupôsobil pri príprave nových pravidiel pre rozhodcovské konanie.

 

V zmysle schválenej žiadosti o projekt a plánu na rok 2013 bol realizovaný študijný pobyt na Inštitúte Maxa Plancka pre medzinárodné súkromné a porovnávacie právo v Hamburgu (Žofia Šuleková, 2 mesiace). Jeho výsledkom je podrobné spracovanie problematiky zásahov súdov do súkromnoprávnych zmlúv, osobitne zmlúv v práve obchodných spoločností z komparatívnej perspektívy.

 

Paralelne k druhej etape prebiehala aj štvrtá etapa: „Procesnoprávne aspekty" (01.01.2013 - 31.12.2014), ktorá bola vytvorená ako priebežná, Riešitelia sa tak sústredia nie len na hmotnoprávne aspekty riešenej problematiky ale aj na jej procedurálne súvislosti.

 

Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele

 

Po vecnej stránke sa riešitelia zamerali na nedostatky kontraktačného procesu alebo na mechanizmy jeho zjednodušenia a na zásahy súdov doň. Preskúmané boli najmä prípady tzv. procedurálnej asymetrie (alebo nespravodlivosti), v ktorých zmluvné strany vykazujú v rámci negociačného procesu určitý stupeň nerovnováhy (nie nevyhnutne iba spotrebiteľsko-právny vzťah ale akýkoľvek vzťah s rozdielnou informačnou asymetriou). Na tomto podklade boli spracované nielen aktuálne otázky práva na ochranu spotrebiteľa (najmä v súvislosti s aktuálnou rozhodovacou činnosťou slovenských a európskych súdov) ale zároveň boli skúmané aj iné mechanizmy vyrovnávania mocenskej či informačnej asymetrie.

 

V priebehu tejto etapy boli skúmané procedurálne nedostatky pri kontraktácii a nimi vyvolané zásahy súdov. Dosiahnuté výsledky sú jednak systematizačného charakteru (identifikácia možností a spôsobov ingerencie súdu do kontraktačného procesu) ale boli dosiahnuté aj konkrétne výsledky vo vzťahu k teoretickým a praktickým problémom právnej úpravy a jej aplikácie. Nové poznatky boli formulované v prvom rade v otázkach zmluvy o budúcej zmluve a rozsahu oprávnení súdu zmeniť alebo doplniť prejav vôle subjektov, kde členovia kolektívu postulovali nové požiadavky na obmedzenia pri rozhodovacej činnosti súdov pri určovaní prejavu vôle (Hulla, Csach: Súdna korekcia nedostatkov v kontraktačných procesoch; Vojčík, Bajánková: Nahradenie prejavu vôle v teórii a v súdnej judikatúre). Vo všetkých týchto prípadoch sa autori osobitne venovali špecifikám ochrany spotrebiteľa a možnostiam súdu ingerovať do kontraktačného procesu, kde na jednej strane vystupuje spotrebiteľ, odlišnými mechanizmami a v odlišnej intenzite oproti mocensky vyváženým zmluvným vzťahom. Osobitne pri tom skúmali vplyv nekalých praktík pri uzatváraní zmluvy na jej právny osud (platnosť alebo neplatnosť zmluvy). Formulovali podmienky, za ktorých by mal byť právny úkon uskutočnený pod vplyvom nekalých praktík považovaný za neplatný.

 

Okrem prierezových problematík sa riešitelia venovali aj sektorovo - špecifickým možnostiam ingerencie súdu do kontraktačného procesu, resp. ingerencii súdu vyvolanej nedostatkom v kontraktačnom procese a formulovali návrhy výkladu určitých všeobecných (otvorených) pojmov.

 

V oblasti obchodného práva boli formulované návrhy riešenia situácii, kedy kontraktačný proces vykazuje nedostatky, ktoré nie sú účinne regulované v § 68a Obchodného zákonníka, teda právnou úpravou neplatnosti spoločnosti (napríklad situácie, kedy jeden zo zakladateľov nemá dostatočnú spôsobilosť na uzatvorenie spoločenskej zmluvy) a priblížené boli aj možnosti súdu zasahovať do obsadzovania orgánov obchodných spoločností (Šuleková: Zásahy súdov do rozhodovacích procesov v práce obchodných spoločností), pričom bolo navrhnuté de lege ferenda inšpirovať sa švajčiarskou právnou úpravou. Bol ponúknutý aj detailný výklad o ingerencii súdov v konkurze a reštrukturalizácii (Pospíšil: Schvaľovanie právnych úkonov správcom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní) a priblížené nielen základné aplikačné problémy, ale aj ich riešenie.

 

Podarilo sa taktiež identifikovať nedostatky v súvislosti s nesprávnou transpozíciou smerníc a formulovať právne následky z toho plynúce (Šuleková: Zmluva o obchodnom zastúpení - de lege ferenda), pričom tieto transpozičné nedostatky môžu mať zásadný dopad na ekonomické správanie sa účastníkov právnych vzťahov obchodného zastúpenia na Slovensku. Členka riešiteľského kolektívu v tomto prípade reagovala na výsledky, ktoré boli v rámci riešenia projektu dosiahnuté predchádzajúci rok (publikované ako súbor príspevkov v časopise Výber z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ 4/2012) a vo viacerých smeroch doplnila tam uvedenú argumentáciu o nové poznatky (najmä nesprávne transponovanú úpravu o odmeňovaní obchodného zástupcu).

 

Vzhľadom na recentnú judikatúru najvyššieho súdu v otázkach relatívnej neplatnosti (R 31/2013) bolo potrebné zaujať stanovisko k jej dopadom na prípady tzv. relatívnej neplatnosti aj v obchodnom práve. Vedúci riešiteľského kolektívu v tejto súvislosti postuloval návrhy na rozširujúcu interpretáciu § 267 Obchodného zákonníka avšak s negatívnym postojom k aplikácii záverov vyplývajúcich z daného rozhodnutia aj na prípady neplatnosti právneho úkonu podľa § 267 ods. 1 Obchodného zákonníka.

 

Vzhľadom na zapojenie vedúceho riešiteľského kolektívu do legislatívnych prác (zákon o rozhodcovskom konaní a zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní) boli návrhy právnych úprav taktiež podrobené skúmaniu a prezentované vo forme vyžiadanej prednášky pre organizáciu profesijnej samosprávy (Csach: Dva konce palice /novely Zákona o rozhodcovskom konaní): spotrebiteľská a vnútro-korporátna arbitráž/).

 

Členovia riešiteľského kolektívu z Českej republiky navrhli nové výkladové prístupy k inštitútu culpa in contrahendo (Simon: Culpa in contrahendo v judikatuře Nejvyššího soudu ČR s přihlédnutím k její úpravě v Novém občanském zákoníku), či vymedzeniu a typovému zaradeniu zmluvy a ku kontraktačným procesom (Hulmák: Smlouva mezi Nejvyšším soudem ČR a Novým občanským zákoníkem), ktoré sú síce viazané na novú českú právnu úpravu ale vzhľadom na argumentačnú presvedčivosť, ktorá bola potvrdená pozitívnou spätnou väzbou aj na zorganizovanej výročnej konferencii, môžu slúžiť vzorovo aj pre slovenské právo (vnímanie predzmluvnej zodpovednosti ako deliktného vzťahu, rozloženie dôkazného bremena v prípade zavinenia a protiprávnosti a podobne).

 

Riešiteľský kolektív sa zapojil aj do celoeurópskeho diskurzu, keď poukázal na nedostatočné vyjadrenie kogentných a dispozitívnych pravidiel v návrhu Spoločného európskeho kúpneho práva (Common European Sales Law - CESL) a na neefektívnu judikatúru súdov niektorých členských štátov, ktoré rozširujú ochranu spotrebiteľa aj do vzťahov regulovaných právom obchodných spoločností. V záujme väčšieho dosahu formulovaných myšlienok boli predmetné príspevky spracované a publikované v anglickom jazyku (Csach: Opt-in, opt- out and setting aside. The concept of mandatory and non-mandatory rules in CESL; Csach: Who is weaker? Defining David).

 

Okrem návrhov riešenia konkrétnych právnych problémov sa členovia riešiteľského kolektívu venovali aj úvahám de lege ferenda a návrhom na prípadné legislatívne zásahy do právnej úpravy (Csach: Úvaha o základných východiskách novej úpravy práva obchodných spoločností; Šuleková: Zmluva o obchodnom zastúpení - de lege ferenda).

 

Okrem tu uvedených výsledkov dosiahli jednotliví riešitelia mnohé ďalšie čiastkové výsledky, ktoré boli publikované tak, ako to vyplýva zo zoznamu výstupov. Výsledky výskumu boli pravidelne prenášané do aplikačnej praxe prostredníctvom školení (najmä) sudcov a prokurátorov.

 

Všetky uvedené výstupy a úvahy budú systematizované a spracované v záverečnej monografii.

 

 

Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok

 

 

 

 

Podľa harmonogramu projektu bol obsah tretej etapy riešenia (01.01.2014 - 31.12.2014) nazvanej:Ingerencia súdov do obsahu zmlúv, posudzovanie následkov vád právnych úkonov" vymedzený nasledovne: „Tretia etapa nadviaže na predchádzajúcu etapu. Po preskúmaní kontraktácie sa pozornosť sústredí na ingerenciu súdov do obsahu právnych úkonov. Osobitne budú skúmané dôvody a následky neplatnosti ako aj iných „nedostatkov" právnych úkonov."

 

Pokiaľ v roku 2013 bola predmetom skúmania problematika ingerencie do kontraktačných procesov, v roku 2014 bude predmetom záujmu riešiteľského kolektívu ingerencia súdu do obsahu zmluvy. Priblížený bude nedávny vývoj a aktuálne trendy pri výklade a aplikácii všeobecných inštitútov, akým súdy zasahujú do obsahu zmluvy.

 

Skúmaná by mala byť povaha kogentných a dispozitívnych noriem a konkrétne dôsledky odchýlenia sa od kogentných právnych noriem. Členovia riešiteľského kolektívu sa budú zaoberať otázkou, či a za akých podmienok má namiesto neplatnosti právneho úkonu nastúpiť iný právny následok, aké medze má súd pri použití mechanizmov ako je čiastočná neplatnosť, modifikácia právneho úkonu, (ne-)možnosť dovolávať sa (ne-)platnosti právneho úkonu, vplyv salvatorických klauzúl na právny osud zmluvného dojednania a podobne.

 

Osobitná pozornosť bude venovaná dvom špecifickým oblastiam, a to: a) ochrane spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami a b) ochrane dodávateľa pred neprijateľnými podmienkami v obchodných vzťahoch. V oboch prípadoch ide o situácie, v ktorých sa zmluvní partneri nachádzajú v asymetrickom postavení a právny poriadok v konečnom dôsledku umožňuje súdu túto disproporciu korigovať. Pokiaľ v prvom prípade existuje nespočetné množstvo súdnych rozhodnutí, v druhom prípade ide o právnu úpravu, ktorej efektívnosť je vzhľadom na jej nedostatočnú aplikáciu viac ako sporná (podľa dostupných údajov neexistuje ani jedno súdne rozhodnutie o neprimeranej podmienke v obchodnom vzťahu). Práve na týchto dvoch príkladoch chce riešiteľský kolektív identifikovať podmienky efektivity ochranárskej právnej úpravy.

 

Oproti pôvodnému projektu sa ale žiada reflektovať zmeny v právnej úprave (alebo avizované zmeny) nami skúmanej problematiky. Ako osobitne významná sa ukazuje problematika ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorej by mal byť venovaný väčší priestor (a tomu zodpovedajúca väčšia publikačná činnosť). V prípade avizovaných zmien právnej úpravy budú mať členovia riešiteľského kolektívu záujem vyť účastní tohto procesu.

 

Vzhľadom na priebeh riešenia a v závislosti od vývoja právnej úpravy (nielen na vnútroštátnej ale aj na európskej úrovni prebiehajú významné diskusie de lege ferenda) bude v priebehu roka rozhodnuté, či bude problematika ochrany dodávateľa pred neprimeranými podmienkami v obchodných vzťahoch v rámci projektu podrobnejšie spracovávaná prostredníctvom zadania dizertačnej práce.

 

Podľa plánu budú členovia riešiteľského kolektívu prezentovať dosiahnuté výsledky na konferenciách doma aj v zahraničí. Konkrétne údaje o konferenciách bude možné určiť až po ich zverejnení. Oproti roku 2013 bude zorganizovaný okrúhly stôl - diskusné podujatie, na ktorom bude väčší priestor venovaný spravodajcom jednotlivých tém, ako aj účastníkom diskusie.

 

Okrem účasti na konferencii je plánovaný jeden dlhší zahraničný študijný pobyt v Švajčiarskom inštitúte pre porovnávacie právo a jeden krátkodobý pobyt v niektorom z popredných výskumných inštitútov v Európe.

 

Naďalej bude riešiteľský kolektív pokračovať aj v tvorbe podkladov pre databázu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa práva na ochranu spotrebiteľa a svoje výsledky práce priebežne publikovať.

 

Paralelne k druhej etape bude prebiehať aj štvrtá etapa: „Procesnoprávne aspekty" (01.01.2013 - 31.12.2014), ktorá bola vytvorená ako priebežná, Riešitelia sa tak sústredia nie len na hmotnoprávne aspekty riešenej problematiky, ale aj na jej procedurálne súvislosti.

  

Podujatia organizované Justičnou akadémiou Slovenskej republiky v rámci realizácie projektu APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv", ktoré boli určené primárne pre sudcov a prokurátorov, sekundárne pre vyšších súdnych úradníkov, právnych čakateľov prokuratúry a asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR:

 

 

Názov seminára: „Ochrana spotrebiteľa s osobitným akcentom na rozhodcovské konanie"

Dátum konania seminára: 24.04.2013

Miesto konania seminára: Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok

Lektori seminára: JUDr. Jana Bajánková, riešiteľka projektu; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., riešiteľ projektu; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta v Košiciach

Počet účastníkov na seminári: 75

Počet účastníkov neformálneho vzdelávania: 348

Program seminára

 

Názov seminára: „Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky"

Dátum konania seminára: 13.-14.05.2013

Miesto konania seminára: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Lektormi seminára: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., hlavný zodpovedný riešiteľ projektu; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; docent Ústavu európskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., riešiteľ projektu; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; odborný asistent, Katedra občianskeho a pracovného práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Počet účastníkov na seminári: 48

Počet účastníkov neformálneho vzdelávania: 353

Program seminára

 

Konferencia pod názvom Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv"

Dátum konania konferencie: 12.11.2013

Miesto konania konferencie:  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Na konferencii s odborným príspevkov vystúpili riešitelia projektu: JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky; doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., docent, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta v Košiciach; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vedúci katedry občianskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta v Košiciach; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; JUDr. Branislav Pospíšil, advokát; Advokátska kancelára Pospíšil & Partners, k.s.; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., odborný asistent, Katedra občianskeho a pracovného práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; JUDr. Pavel Simon, sudca Najvyššieho súdu Českej republiky; externý člen  pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Mgr. Žofia Šuleková, interná doktorandka, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta v Košiciach ale aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. a JUDr. Róbert Dobrovodský, LL.M., PhD. ako aj zástupcovia zástupcov združení na ochranu spotrebiteľov JUDr. Jana Pajtašová, predsedníčka občianskeho združenia Právne služby spotrebiteľom a vlastníkom bytov, Košice a Mgr. Fedor Šrobár, zástupca Spotrebiteľského združenia OSA, Bratislava

Počet účastníkov konferencie: 61

Program konferencie

 

 

 

Názov seminára: „Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky"

Dátum konania seminára: 28.-29.11.2013

Miesto konania seminára: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Plánovaní lektori seminára: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., hlavný zodpovedný riešiteľ projektu; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; docent Ústavu európskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., riešiteľ projektu; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; odborný asistent, Katedra občianskeho a pracovného práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Počet účastníkov na seminári: 42

Počet účastníkov neformálneho vzdelávania: 389

Program seminára

 

Práce publikované v recenzovaných vedeckých periodikách

Plán: 3, Skutočnosť: 3 (1 publikované a 2 v tlači)

 1. Csach, K.: Neplatnosť právnych úkonov vobchodnom práve arozsudok Najvyššieho súdu R 31/2013. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae tomus. XXXII 2/2013. ISSN 1336-6912 (odovzdané do tlače).
 2. Šuleková, Z.: Modernizácia a tendencie smerovania európskeho práva obchodných spoločností. In: Justičná revue: časopis pre právnu prax. ISSN 1335-6461. Roč. 65, č. 6-7 (2013), s. 532-542.
 3. Šuleková, Z.: Zmluvná sloboda v korporátnom práve - kde nachádzať jej limity? In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae tomus. XXXII 2/2013. ISSN 1336-6912.

 

Práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

Plán: 6, Skutočnosť: 18 (9 publikovaných v zborníkoch + 9 v tlači)

 1. Csach, K.: Dva konce palice (novely Zákona o rozhodcovskom konaní): spotrebiteľská a vnútro-korporátna arbitráž. In: 19. slovenské dni práva: 10. - 11. október 2013, Bratislava. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2013. - S. 72-81.
 2. Csach, K.: Opt-in, opt- out and setting aside. The concept of mandatory and non-mandatory rules in CESL. In: Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2013, s. 79-96.
 3. Hulla, P., Csach, K.: Súdna korekcia nedostatkov v kontraktačných procesoch. In: kol.: Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2013, s. 7-16.
 4. Hulmák, M.: Smlouva mezi Nejvyšším soudem ČR a Novým občanským zákoníkem. In: kol.: Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2013, s. 53-64.
 5. Kotásek, J.: Jak v právu (ne)interpretovat „obvyklost" aneb střet mezi popisem a konstrukcí. In: kol.: Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2013,  s. 103-108.
 6. Pospíšil, B.: Schvaľovanie právnych úkonov správcom v konkurznom a reštrukturalizač-nom konaní. In: kol.: Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2013, s. 39-52.
 7. Simon, P.: Culpa in contrahendo v judikatuře Nejvyššího soudu ČR s přihlédnutím k její úpravě v Novém občanském zákoníku. In: kol.: Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2013, s. 65-84.
 8. Šuleková, Ž.: Zásahy súdov do rozhodovacích procesov v práce obchodných spoločností. In: kol.: Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2013, s. 85-102.
 9. Vojčík, P., Bajánková, J.: Nahradenie prejavu vôle v teórii a v súdnej judikatúre In: kol.: Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2013, s. 17-38.

 

V tlači:

 1. Bajánková, J.: Reforma opravných prostriedkov. In: Kotásek, J. (ed.): Česko-slovenské právnické dni. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2013, s. 8-17 (v tlači).
 2. Csach, K.: Who is weaker? Defining David. Príspevok na konferencii "XI. Lubyho právnické dni" v Smoleniciach. Vydavateľstvo: Peter Lang Verlag (v tlači).
 3. Csach, K., Husár, J.: Trust (Country report and summary). Príspevok na konferencii o inštitúte Trust, Praha, 29. január 2013 (v tlači).
 4. Csach, K.: Úvaha o základných východiskách novej úpravy práva obchodných spoločností. In: Kotásek, J. (ed.): Česko-slovenské právnické dni. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2013, s. 18-25 (v tlači).
 5. Hulmák, M.: Překvapivá ujednání v obchodních podmínkách. In: Kotásek, J. (ed.): Česko-slovenské právnické dni. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2013, s. 50-58 (v tlači).
 6. Šuleková, Ž.: Zmluva o obchodnom zastúpení - de lege ferenda. In: Kotásek, J. (ed.): Česko-slovenské právnické dni. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2013, s. 161-178 (v tlači).
 7. Šuleková, Ž.: Postavenie nevzniknutej spoločnosti v záväzkovo-právnych vzťahoch - špecifiká pri konaní v mene budúceho podnikateľa. In Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013 (v tlači).
 8. Šuleková, Ž.: Ochrana menšinových akcionárov v Judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. In Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2013 (v tlači).
 9. Vojčík, P. Hamřík, M.: K niektorým otázkam ochrany osobnosti v novom občianskom zákonníku. In: Kotásek, J. (ed.): Česko-slovenské právnické dni. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2013, s. 179-199 (v tlači).

 

 

 

 

 

Odborné knižné publikácie

Plán: 1, Skutočnosť: 1

Kol.: Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2013, s. 159 s.