Priebeh riešenia v roku 2014

Postup prác pri riešení projektu vzhľadom na harmonogram riešenia projektu

 

Podľa harmonogramu projektu bol obsah tretej etapy riešenia (01.01.2014 - 31.12.2014) nazvanej:Ingerencia súdov do obsahu zmlúv, posudzovanie následkov vád právnych úkonov" vymedzený nasledovne: „Tretia etapa nadviaže na predchádzajúcu etapu. Po preskúmaní kontraktácie sa pozornosť sústredí na ingerenciu súdov do obsahu právnych úkonov. Osobitne budú skúmané dôvody a následky neplatnosti ako aj iných „nedostatkov" právnych úkonov."

 

Pokiaľ v roku 2013 bola predmetom skúmania problematika ingerencie do kontraktačných procesov, v roku 2014 bola predmetom záujmu riešiteľského kolektívu ingerencia súdu do obsahu zmluvy. Priblížený bol nedávny vývoj a aktuálne trendy pri výklade a aplikácii všeobecných inštitútov, akým súdy zasahujú do obsahu zmluvy. Skúmaná podľa minuloročného upresnenia prác mala byť povaha kogentných a dispozitívnych noriem a konkrétne dôsledky odchýlenia sa od kogentných právnych noriem. Členovia riešiteľského kolektívu sa zaoberali otázkou, či a za akých podmienok má namiesto neplatnosti právneho úkonu nastúpiť iný právny následok, aké medze má súd pri použití mechanizmov ako je čiastočná neplatnosť, modifikácia právneho úkonu, (ne-)možnosť dovolávať sa (ne-)platnosti právneho úkonu, vplyv salvatorických klauzúl na právny osud zmluvného dojednania a podobne.  

 

Osobitná pozornosť bola venovaná ochrane spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami. V tomto prípade sa zmluvní partneri nachádzajú v asymetrickom postavení a právny poriadok v konečnom dôsledku umožňuje súdu túto disproporciu korigovať aj po obsahovej stránke právneho úkonu. Oproti pôvodnému projektu (žiadosti) sa ale v zmysle upraveného zámeru v predchádzajúcej správe žiadalo reflektovať zmeny v právnej úprave. Ako osobitne významná sa ukazuje problematika ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorej bol venovaný väčší priestor (a tomu zodpovedajúca väčšia publikačná činnosť).

 

Vzhľadom na priebeh riešenia a v závislosti od vývoja právnej úpravy (nielen na vnútroštátnej, ale aj na európskej úrovni prebiehajú významné diskusie de lege ferenda) bolo v priebehu roka rozhodnuté, že bude problematika ochrany dodávateľa pred neprimeranými podmienkami v obchodných vzťahoch v rámci projektu podrobnejšie spracovávaná prostredníctvom zadania dizertačnej práce. Doktorand, ktorý pod vedeným zodpovedného riešiteľa problematiku spracuje, bude zapojený do riešiteľského kolektívu v roku 2015.

 

Podľa plánu prezentovali členovia riešiteľského kolektívu dosiahnuté výsledky na konferenciách doma aj v zahraničí (Praha, Bratislava, Brno, Smolenice, Bruggy a i.). Konkrétne konferencie ako aj výstupy sú identifikované v prílohe ako aj vo výročnej správe.  Viaceré výstupy z konferencií boli alebo v blízkej budúcnosti majú byť publikované v cudzom jazyku (angličtine alebo nemčine), spôsobom zaručujúcim ich väčšiu dissemináciu. Okrem účasti na konferencii uskutočnila členka riešiteľského kolektívu plánovaný dlhší zahraničný študijný pobyt v Švajčiarskom inštitúte pre porovnávacie právo, kde mala aj vyžiadanú prednášku (Šuleková, Ž.: The End of Contractual Freedom in Commercial Agency Contracts? Lausanne, 20.5.2014, pozri http://www.isdc.ch/en/publications.asp/4-0-13524-5-4-0/).

 

Zodpovedný riešiteľ pokračoval v zapojení sa do legislatívnych prác, v rámci ktorých spolupôsobil pri príprave nových pravidiel pre rozhodcovské konanie.

 

Naďalej pokračoval riešiteľský kolektív aj v tvorbe podkladov pre databázu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa práva na ochranu spotrebiteľa a svoje výsledky bude publikovať v záverečnom roku riešenia projektu.

 

Paralelne k tejto etape riešenia projektu prebiehala aj štvrtá etapa: „Procesnoprávne aspekty" (01.01.2013 - 31.12.2014), ktorá bola vytvorená ako priebežná. Riešitelia sa tak sústredili nie len na hmotnoprávne aspekty riešenej problematiky, ale aj na jej procedurálne súvislosti.

 

Aj v roku 2014 bola realizácia projektu ovplyvnená zmenou legislatívy v oblasti zdaňovania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru z roku 2013, ktorá viedla k podstatnej zmene v potrebnom čerpaní plánovaného rozpočtu na tento rok oproti pôvodnému plánu obsiahnutom v žiadosti o projekt. Okrem toho došlo k priebežnému zníženiu dotácie na rok 2014. Z týchto dôvodov boli uskutočnené zásadné zmeny v rozpočte (zníženie najmä mzdových nákladov, služieb a sčasti materiálu, úspory použité na financovanie odvodov).   

 

Napriek týmto zásahom sa realizovali plánované školiace podujatia, ako aj výročná konferencia (Omšenie, 11.11.2014), na ktorej za účasti predstaviteľov právnej vedy, normotvorby ako aj právno-aplikačnej praxe (sudcovia, prokurátori, združenia na ochranu spotrebiteľov) z Českej a Slovenskej republiky prezentovali členovia riešiteľského kolektívu výsledky svojej práce a tieto boli podrobené odbornej oponentúre.

 

Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele

 

Po vecnej stránke sa riešitelia zamerali na zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnej zmluvy. Nadviazali na minuloročnú výskumnú prácu, objasňujúcu dôvody, podmienky a rozsah ingerencie do kontraktačného, resp. negociačného procesu.

 

Aj v tomto roku boli preskúmané najmä prípady tzv. procedurálnej asymetrie (alebo nespravodlivosti), v ktorých zmluvné strany vykazujú v rámci negociačného procesu určitý stupeň nerovnováhy (nie nevyhnutne iba spotrebiteľsko-právny vzťah, ale akýkoľvek vzťah s rozdielnou informačnou asymetriou), ktorý sa reflektuje aj do obsahu zmluvného vzťahu. Na tomto podklade boli spracované nielen aktuálne otázky práva na ochranu spotrebiteľa (najmä v súvislosti s aktuálnou rozhodovacou činnosťou slovenských a európskych súdov), ale zároveň boli skúmané aj iné ako sú súdne mechanizmy vyrovnávania mocenskej či informačnej asymetrie v rámci prieskumu obsahu zmluvného dojednania.

 

V priebehu tejto etapy boli skúmané zásahy do obsahu súkromnoprávnych zmlúv:

 • systematizačné (osobitne posudzovanie vád právnych úkonov aich neplatnosti),
 • prispôsobovanie obsahu zmluvy,
 • súdna ochranná ingerencia do obsahu súkromnoprávnej zmluvy (s akcentom na ochranu spotrebiteľa, ale aj na iné ochranné normy),
 • nesúdna ingerencia do obsahu zmluvy, jej súdna korekcia avyužitie výsledkov nesúdnej ingerencie do zmluvy v súdnom konaní.

 

Dosiahnuté výsledky sú v prvom rade systematizačného charakteru: identifikácia možností a spôsobov ingerencie súdu do obsahu súkromnoprávnych zmlúv (Hulla), analýza vád právnych úkonov a najnovšej judikatúry slovenských súdov týkajúcej sa neplatnosti právneho úkonu (Vojčík, Bajánková), v rámci ktorej bol identifikovaný postupný odklon od preferencie absolútnej neplatnosti pre akýkoľvek rozpor so zákonom, nový prístup presadzovaný ústavným súdom k problému technickej jednoty listín a nárokov na formu právneho úkonu. Formálne nároky na právne úkony a formalistické prístupy k interpretácii boli opakovane podrobené kritike (Kotásek).

 

Dosiahnuté ale boli aj konkrétne výsledky vo vzťahu k teoretickým a praktickým problémom osobitnej právnej úpravy a jej aplikácie, a to v nasledovných oblastiach.

 

a)   Prispôsobovanie obsahu zmlúv ako prostriedok súdnej ingerencie do obsahu zmluvy

Pred samotnou súdnou kontrolou obsahu a zásahu do obsahu súkromnoprávnej zmluvy je možné, aby právny poriadok priviedol zmluvné strany k renegociovaniu obsahu právneho vzťahu, ktorý sa v dôsledku zmenených okolnosti nepovažuje za férový. Rovnako môže takéto oprávnenie právny poriadok priznať aj súdu. Preskúmané boli podmienky súdnej rekonštrukcie obsahu zmluvy, ako aj povinnosti renegociovať obsah zmluvy. Identifikované boli podmienky a rozsah povinnosti zmluvných strán obnoviť rokovania o zmluve, procesné mechanizmy na presadenie tejto povinnosti, ako aj možnosti súdov zasiahnuť do zmluvného vzťahu pri zmene podstatných okolností a rekonštruovať vyrovnaný zmluvný vzťah (Kotásek).

 

b)   Súdna ingerencia do obsahu zmlúv ako prostriedok ochrany spotrebiteľa

Vo všetkých príspevkoch sa členovia riešiteľského kolektívu osobitne venovali špecifikám ochrany spotrebiteľa a možnostiam súdu ingerovať do obsahu súkromnoprávnej zmluvy, kde na jednej strane vystupuje spotrebiteľ, odlišnými mechanizmami a v odlišnej intenzite oproti mocensky vyváženým zmluvným vzťahom. Osobitne pri tom skúmali neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách (vo viacerých výstupoch Csach, Simon), konkrétnejšie získané poznatky sa vzťahujú na možnosti jednostrannej zmeny zmluvy a jej limitov (Csach), ako aj na tzv. prorogačné doložky (Simon). V zmysle plánu malo byť podrobne preskúmané aj postavenie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách, najmä pred neprijateľnými podmienkami. Zodpovedný riešiteľ bol odborným garantom a ďalší člen kolektívu (Hulmák) jedným z hlavných rečníkov na osobitnej konferencii cielenej práve na túto problematiku s príspevkom na tému bankové poplatky v judikatúre členských štátov EÚ a ČR. V príspevku zameranom na jednostranné zmeny zmlúv vo finančných službách bolo navrhnuté prevzatie záverov rozhodnutia Súdneho dvora vo veci Schulzová (sp. veci C-359/11 a C-400/11) aj nad rámec jeho priamej pôsobnosti na výklad § 53 ods. 14 OZ (Csach).   Na príklade postavenia spoločníka obchodných spoločností ako spotrebiteľa bol preskúmaný ďalší aktuálny problém a to z pohľadu najnovšej judikatúry Súdneho dvora EÚ, nemeckej a rakúskej judikatúry (Hulmák). Práve najnovšia judikatúra rakúskych súdov a sčasti aj Súdneho dvora EÚ totiž indikuje, že spoločník môže za určitých podmienok byť aj spotrebiteľom. Takýto záver otvára nové možnosti ingerencie súdu do obsahu spoločenskej zmluvy, iných korporátnych dokumentov, ako aj vzťahov vo vnútri obchodnej spoločnosti všeobecne, vrátane situácie, kedy je spoločník alebo konateľ ručiteľom za záväzky obchodnej spoločnosti. Ochrana spotrebiteľa bola centrálnym bodom aj príspevku mapujúceho práva leteckých pasažierov na Slovensku a v Čechách, pričom závery boli prezentované na medzinárodnej konferencii organizovanej College of Europe v Bruggách a budú publikované v anglickom jazykz v prestížnom vydavateľstve (Hart Publishing).

 

c)    Súdna ingerencia do obsahu zmlúv ako prostriedok presadenia iných ochranných noriem súkromného práva

Členovia riešiteľského kolektívu sa okrem ochrany spotrebiteľa venovali aj iným ochranným normám, osobitne v obchodnom práve. V oblasti obchodného práva boli formulované návrhy riešenia situácii, v ktorých nedávajú ochranné normy Obchodného zákonníka dostatočné odpovede, osobitne v súvislosti s nedostatočnou transpozíciou smernice práva EÚ, pričom boli formulované interpretačné návrhy, umožňujúce preklenúť nedostatky súčasnej právnej úpravy bez potreby jej výslovnej zmeny (Šuleková).  Ďalej boli preskúmané aktuálne problémy súvisiace s poistením zodpovednosti orgánov obchodných spoločností za škodu spôsobenú tejto spoločnosti (tzv. D&O poistenie). Reflektované boli nielen nedávno medializované udalosti (uzatváranie tohto poistenia členmi orgánov „štátnych" akciových spoločností), ale aj na aktuálne rozhodnutie Ústavného súdu SR (III. ÚS 436/2014). Boli identifikované ochranné normy, implicitne pôsobiace na limitáciu možnosti uzatvárať takéto dohody, podmienky ich platnosti ako aj odporúčanie pre právnu prax. Výsledky boli prednesené na medzinárodnej konferencii v Prahe a v rozšírenej podobe následne publikované v zahraničnej monografii. Zmapovaná bola aj rozhodovacia činnosť pri posudzovaní náhrady škody, osobitne s ohľadom na otázku kauzálnej príčinnosti. Vyžiadaný príspevok bol prednesený na medzinárodnej konferencii v Karlových Varoch. V záujme zvýšenia cezhraničného dopadu bol publikovaný aj v nemeckom jazyku. Príspevok bol následne vyžiadaný redakčnými radami na publikovanie v časopise Právny obzor (5/2014), ako aj so zapracovaním požiadavky na rozšírenie čo do otázky zodpovednosti notárov aj v časopise Ars Notaria (4/2014). Vzhľadom na duplicitné zverejnenie (hoci rozšírené o časť), nie je druhé zverejnenie vo výkaze výsledkov evidované ako rovnocenné.

 

d)   Súdna korekcia nesúdnej ingerencie do zmluvy a využitie jej výsledkov

Okrem súdnej ingerencie bolo zámerom riešeného projektu preskúmať aj podmienky nesúdnej ingerencie do obsahu zmlúv (napríklad posudzovanie obsahu zmluvy správnym orgánom, či rozhodcovským súdom). Boli identifikované problematické trendy v judikatúre nižších slovenských súdov, pri preberaní záverov Komisie pre posudzovanie neprijateľných podmienok pri Ministerstve spravodlivosti SR, ako aj záverov správnych orgánov na úseku ochrany spotrebiteľa (Slovenská obchodná inšpekcia). Rozpracovaný bol problém vzájomnej prejudiciality medzi rozhodnutiami všeobecných súdov ako aj správnych orgánov. Navrhnutý bol rozširujúci účinok v zmysle § 53a (1) Občianskeho zákonníka aj na prípady rozhodnutia súdu v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktorého predmetom bolo uloženie pokuty za používanie neprijateľnej podmienky (Csach). Vzhľadom na zapojenie zodpovedného riešiteľa do legislatívnych prác (Zákon o rozhodcovskom konaní a Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní), boli predmetom skúmania aj návrhy právnych úpravy taktiež podrobené skúmaniu. V roku 2014 bol pripravený aj vzdelávací kurz, ktorý sa uskutoční čo najskôr po nadobudnutí účinnosti novej právnej úpravy - v januári 2015.

 

e)    Procedurálne aspekty súdnej ingerencie do obsahu zmlúv

Už v rámci systematizačných prác (Vojčík, Bajánková) sa bral ohľad nielen na hmotnoprávne aspekty riešenej problematiky, ale aj na posudzovanie procesnoprávnych postupov súdnej ingerencie a ich dôsledkov. Osobitne boli spracované procesné súvislostí nesúdnej ingerencie do súkromnoprávnej zmluvy (Csach) a osobitne aj ingerencia súdu do zmluvných vzťahov v konkurze (Pospíšil). Okrem toho jednotliví riešitelia vystúpili na viacerých konferenciách doma aj v zahraničí, na ktorých prezentovali čiastočné výsledky svojej činnosti. Riešiteľský kolektív si dal za cieľ preniesť získané závery do normatívnej a aplikačnej praxe. Výsledky výskumu boli pravidelne prenášané do aplikačnej praxe prostredníctvom školení (najmä) sudcov a prokurátorov. Vzhľadom na pripomienky formulované v rámci hodnotenia predchádzajúcej výročnej správy, konkrétne požiadavku zvýšiť akcent na publikácie v cudzom jazyku sa členovia riešiteľského kolektívu zamerali aj na publikovanie v anglickom jazyku, a to tak v angličtine (Csach: Who is weaker? Csach: Air passenger rights: Czech Republic and Slovak republic Hulmák: Private Law Reform), vrátane publikácie v prestížnom anglickom vydavateľstve (Hart Publishing) a v nemeckom jazyku (Csach: Kausaler Nexus in der Judikatur der Slowakischen Republik in Bezug auf die Berufshaftpflich). Dosiahnuté výsledky budú systematizované a spracované v záverečných výstupoch plánovaných na rok 2015.

 

Práce publikované v recenzovaných vedeckých periodikách, Plán projektu: 3, Skutočnosť: 4 (3 publikované a 1 v tlači)

 

 1. CSACH, K.: Kauzálny nexus v judikatúre SR vo vzťahu k profesijnej zodpovednosti. In: Právny obzor, roč. 97, 5/2014, s. 431-443.
 2. CSACH, K.: Jednostranná zmena zmluvy (nielen) o finančných službách (prijaté do tlače). časopis Súkromné právo, Wolters Kluwer Slovensko.
 3. HULMÁK, M.: Spoločenská smlouva jako spotřebitelský kontrakt, společník jako spotřebitel? In. Právny obzor, roč. 97, 4/2014, s. 333-343.
 4. ŠULEKOVÁ, Ž.: Zásada jedna akcia - jeden hlas a úvaha nad novými druhmi akcií. In:  Právny obzor, roč. 97, 6/2014, s. 584-602.

 

Práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch, Plán projektu: 8, Skutočnosť: 13 (z toho 3 v tlači)

 

 1. Bajánková, J., Vojčík, P.: Neplatnosť právnych úkonov a rozhodovacia prax súdov. In: kol.: Ingerencia súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2014, s. 15-51.
 2. Csach, K.: Kausaler Nexus in der Judikatur der Slowakischen Republik in Bezug auf die Berufshaftpflicht. In: XXII. Karlovarské právnické dny, XXII. Karlsbader Juristentage: 12.-14.6.2014, Karlovy Vary. Praha : Leges, 2014, ISBN 9788075020291, s. 162-180.
 3. Csach, K.: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov obchodných spoločností. In: kol.: corporate governance ve střední Evropě. Wolters Kluwer, a. s., Praha: 2014, s. 192-202 (v tlači).
 4. Csach, K.: Passenger rights: Czech Republic and Slovak republic. (v tlači)
 5. Csach, K.: Nesúdna ingerencia do zmlúv a možnosti jej súdnej korekcie. In: kol.: Ingerencia súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2014, s. 52-66.
 6. Csach, K.: Who is weaker? Defining David / Kristián Csach. In: XI. Dies Luby Iurisprudentiae Rechtsschutz des schwächeren Subjekts im Privatrecht. - Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. ISBN 9783631647431, s. 188-198.
 7. Hulla, P.: Zásahy súdov do obsahu zmlúv: všeobecné otázky a stav riešenia. In: kol.: Ingerencia súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2014, s. 7-14.
 8. Hulmák, M. in Hurdík, J. a kol. Private Law Reform. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 133-153 (v tlači).
 9. Kotásek, J.: Poznámky k okolnostem zakládajícím právo na obnovu jednání o smlouvě. In: kol.: Ingerencia súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2014, s. 87-93.
 10. Kotásek, J.: Kotásek, J. Forma nad obsahem? Poznámky k interpretaci směnek a dalších cenných papírů. In: Osina, P. (ed.): Právní formalismus. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2014, ISBN 978-80-87382-57-8, s. 35-40.
 11. Pospíšil, B.: Nahrádzanie prejavov vôle rozhodnutím súdu (niektoré konkrétne otázky a konkurz). In: kol.: Ingerencia súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2014, s. 94-108.
 12. Simon, P.: Zneužívající ujednání o prorogaci místní příslušnosti soudu ve spotřebitelských smlouvách a jejich relativní neplatnost, aneb o limitech přímého účinku a eurokonformního výkladu chybně transponované směrnice. In: kol.: Ingerencia súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2014, s. 109-122.
 13. Šuleková, Ž.: Zmluva o obchodnom zastúpení: zákaz konkurencie pri reťazení činnosti v prospech zastúpeného. Inkol.: Ingerencia súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2014,  s. 147-154.

 

Odborné knižné publikácie, Plán projektu: 1, Skutočnosť: 1

 

 

 1. Kol.: Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv. Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2014, s. 158 s.

 

Počet účastníkov formálneho a neformálneho vzdelávania, plán projektu: 300, skutočnosť: 739

 

Medzi účastníkov vzdelávanie zahŕňame tak účastníkov zorganizovaných seminárov, ako aj účastníkov e-learningových aktivít.

 

Počet pripravených vzdelávacích kurzov, plán projektu: 2, skutočnosť: 2

 

Názov seminára: „Spotrebiteľské zmluvy v praxi"

Dátum konania seminára: 05.-06.06.2014

Miesto konania seminára: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Lektori seminára: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (hlavný zodpovedný riešiteľ projektu; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; docent Ústavu európskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach); JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (riešiteľ projektu; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; odborný asistent, Katedra občianskeho a pracovného práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Počet účastníkov na seminári: 46

 

Názov seminára: „Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia"

Dátum konania seminára: 03.-04.11.2014

Miesto konania seminára: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Lektori seminára: JUDr. Branislav Pospíšil (riešiteľ projektu; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; advokát); JUDr. Zdeněk Krčmář (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky;  predseda senátu, občianskoprávne a obchodné kolégium, Najvyšší súd Českej republiky), doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici)

Počet účastníkov na seminári: 44

 

Počet diplomantov, ktorých témy diplomových prác súviseli s riešeným projektom: 3

 

Viacerí členovia riešiteľského kolektívu pôsobia ako vedúci diplomových prác na právnických fakultách. Vzhľadom na skutočnosť, že diplomové práce sú vedené v rámci pedagogickej činnosti členov riešiteľského kolektívu, ako aj na to, že riešiteľská organizácia nie je vysokou školou, nevykazuje sa s tým súvisiaca činnosť riešiteľov v časovom rozvrhu prác APVV. Práce sú iba zadávané tematicky v súvislosti s projektom a sú vedené členmi riešiteľského kolektívu.

 1. Bc. Norbert Štec: Rozhodcovské konanie v práve obchodných spoločností. Vedúci: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., spracované a obhájené v roku 2014
 2. Bc. Alena Kouřilová: Spotřebitelské spory před SD EU a reflexe této judikatury v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR. Vedúci: JUDr. Milan Hulmák, PhD., práca obhájená v roku 2014.
 3. Bc. Katarína Semancová: Ochrana slabšej strany v obchodnom práve. Práca zadaná a spracovávaná v roku 2014.

 

Počet „PhD." študentov, ktorých témy doktorandských prác súviseli s riešeným projektom: 3

 

Ako členka riešiteľského kolektívu projektu pôsobí doktorandka: Mgr. Žofia Šuleková. Názov dizertačnej práce: Zmluvná sloboda a právo obchodných spoločností. Školiteľ: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Časové rámce: september 2012 - august 2015.

Do riešenia projektu sa postupne zapájajú aj ďalší doktorandi:

 • Mgr. Dušan Rostáš, téma dizertačnej práce: Zneužitie významnej trhovej sily, právna regulácia obchodných reťazcov. Školiteľ: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Časové rámce: september 2013 - august 2016.
 • Mgr. Dominika Zavadová, téma dizertačnej práce: Nekalé obchodné podmienky anekalá súťaž. Školiteľ: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Časové rámce: september 2014 - august 2017.

Uvedení doktorandi sa v roku 2015 (po schválení APVV) stanú tiež členmi riešiteľského kolektívu.

 

V rámci projektu bola zorganizovaná konferencia: „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu zmlúv"

 

Názov konferencie: „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu zmlúv"

Dátum konania: 11.11.2014

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Na podujatí s odbornými príspevkami vystúpili riešitelia projektu: JUDr. Peter Hulla (riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky); doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (docent, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta v Košiciach; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky); prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (vedúci katedry občianskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta v Košiciach; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky); JUDr. Jana Bajánková (predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky); JUDr. Branislav Pospíšil (advokát; Advokátska kancelára Pospíšil & Partners, k.s.; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky); JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (odborný asistent, Katedra občianskeho a pracovného práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky); JUDr. Pavel Simon (sudca Najvyššieho súdu Českej republiky; externý člen  pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky); doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (prodekan pre vedu a výskum Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky)

Na konferencii s odbornými príspevkami vystúpili pozvaní hostia: JUDr. Petr Tégl, Ph.D. (odborný asistent, Katedra občianskeho a pracovného práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci); Mgr. Monika Tichá (Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne); Mgr. Ing. Radek Ruban (Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne)

Počet účastníkov: 76