Priebeh riešenia v roku 2015

Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na rok 2015

 

Podľa plánu by mali členovia riešiteľského kolektívu prezentovať dosiahnuté výsledky na konferenciách doma aj v zahraničí, ako aj na stránkach domácich a zahraničných periodík. Konkrétne údaje o konferenciách bude možné určiť až po ich zverejnení.

 

Okrem účasti na konferencii je plánovaný jeden dlhší zahraničný študijný pobyt v Švajčiarskom inštitúte pre porovnávacie právo, alebo inej výskumnej inštitúcii porovnateľného renomé a jeden krátkodobý pobyt v niektorom z popredných výskumných inštitútov v Európe.

 

Riešiteľský kolektív ukončí a zverejní výsledky tvorby databázy súdnych rozhodnutí týkajúcich sa práva na ochranu spotrebiteľa. Vzhľadom na zámer Ministerstva spravodlivosti SR prevádzkovať vlastnú databázu neprijateľných podmienok bude potrebné zabezpečiť opatrenia na odstránenie prípadných duplicít. Za účelom spracovania a vyhodnotenia rozhodnutí bude riešiteľský kolektív rozšírený o dvoch doktorandov, ktorých témy súvisia s riešením projektu (nekalé obchodné praktiky).

 

V prvom polroku 2015 bude v súvislosti s riešením projektu otvorený aj nový vzdelávací kurz pod vedením zodpovedného riešiteľa (Právo adhéznych a asymetrických zmlúv). Snahou je zapojiť aj študentov do spracovania databáza rozhodnutí najmä zahraničných súdov k danej problematike.

 

Vzhľadom na to, že zodpovedný riešiteľ bol zapojený do legislatívnych prác na reforme rozhodcovského konania, očakáva sa v roku 2015 odovzdanie do tlače komentára oboch nových predpisov o rozhodcovskom konaní.

 

Predbežný harmonogram 2015:

január: vzdelávacie podujatie,

január až september: finalizácia záverečných výstupov, vytvorenie databázy súdnych rozhodnutí,

júl - august: študijné pobyty v zahraničí,

október: vzdelávacie podujatie,

október - november: odborná oponentúra výsledkov riešenia projektu,

november: záverečná konferencia, prezentácia výsledkov riešenia projektu,

december: zapracovanie výsledkov odbornej oponentúry a publikácia výsledkov riešenia projektu.

 

Názov: Nová úprava rozhodcovského konania, spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Termín: 22.01.2015

Druh podujatia: celoživotné vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou Slovenskej republiky v rámci realizácie projektu APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv"

Lektori: predseda a členovia komisie pre prípravu novely zákona o rozhodcovskom konaní: doc. JUDr. Marek Števček, PhD. (generálny riaditeľ Sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky), doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta v Košiciach; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zodpovedný riešiteľ projektu APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv"), JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. (Sekcia legislatívy Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Program vzdelávacieho podujatia

Počet účastníkov vzdelávacieho podujatia: 63

Prílohy