Prípravné / Adaptačné vzdelávanie 6/2021

 Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu

 

V zmysle Obsahovej náplne vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu [prijatá v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25. septembra 2017] vykonáva Justičná akadémia Slovenskej republiky prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu ako systematické vzdelávanie formou dvoch školení.

 

Prípravné vzdelávanie je podľa § 3 ods. 2 prvá veta zákona o Justičnej akadémii a v súlade s § 28c ods. 3 a § 28d ods. 4  zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o sudcoch a prísediacich") určené pre kandidátov na funkciu sudcu, t. j.:

a) úspešným uchádzačom v hromadnom výberovom konaní a

b) uchádzačom o funkciu sudcu, ktorí nie sú sudcami a ktorí sa umiestnili vo výberovom konaní podľa § 28 ods. 3 zákona o sudcoch a prísediacich ako prví v poradí.

Justičná akadémia vydá kandidátovi na funkciu sudcu potvrdenie o reálnej účasti na prípravnom vzdelávaní iba v prípade, ak absolvuje minimálne 3 dni vzdelávania z celkového počtu 4 dní.

Obsah prípravného vzdelávania:

 • osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu,
 • praktické cvičenia z rôznych oblastí práva,
 • rozbor praktických prípadov z trestnej aj z inej než trestnej oblasti,
 • nácvik zručností v pojednávacej miestnosti,
 • spravovací a kancelársky poriadok súdu,
 • práca s registrami a informačnými systémami,
 • sudcovské statusové zákony,
 • disciplinárna zodpovednosť sudcu a profesijná etika sudcu.

Lektormi prípravného vzdelávania budú:

 • JUDr. Ján Hrubala (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu)
 • JUDr. Radoslav Svitana, PhD. (predseda senátu občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Trenčíne)
 • Mgr. Miroslav Šepták (predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Krajský súd v Žiline)
 • Mgr. Pavol Žilinčík (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, člen Súdnej rady Slovenskej republiky)
 • JUDr. Robert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky)

Program obidvoch častí prípravného vzdelávania:

Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu - 1. časť

Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu - 2. časť

 

Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu sa bude realizovať v priestoroch Justičnej akadémie v Pezinku.

Prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky (tu a tu). Elektronické prihlásenie môže realizovať iba osoba, ktorá je autorizovaným užívateľom portálu. V prípade, ak kandidát na funkciu sudcu nie je autorizovaným užívateľom portálu akadémie, je potrebné kontaktovať administrátora portálu mailom na dominika.zavadova@justice.sk alebo na t.č. 0911 770 377.  Bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci na podujatie zaradení. Prihlasovať sa na podujatie možno v termíne do 18. júna 2021.