Prípravné / Adaptačné vzdelávanie I. polrok 2018

Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu

 

V zmysle Obsahovej náplne vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu (prijatá v súlade s § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25. septembra 2017) vykonáva Justičná akadémia Slovenskej republiky prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu ako systematické vzdelávanie formou dvoch školení.

 

Do cieľovej skupiny prípravného vzdelávania patria podľa § 3 ods. 2 prvá veta zákona o Justičnej akadémii a v súlade s § 28c ods. 3 a § 28d ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch") uchádzači úspešní v hromadnom výberovom konaní.

 

Vzdelávanie sa organizuje aspoň raz ročne prihliadnuc na dátum vyhlásenia hromadného výberového konania formou dvoch dvojdňových školení.

 

Obsahom prípravného vzdelávania sú:

 • osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu,
 • praktické cvičenia z rôznych oblastí práva,
 • rozbor praktických prípadov z trestnej aj z inej než trestnej oblasti,
 • nácvik zručností v pojednávacej miestnosti.

 

Justičná akadémia vydá kandidátovi na funkciu sudcu potvrdenie o reálnej účasti na prípravnom vzdelávaní iba v prípade, ak absolvuje minimálne 3 dni vzdelávania z celkového počtu 4 dní (po skončení II. časti prípravného vzdelávania sa na základe prezenčných listín vyhotovujú potvrdenia o reálnej účasti na prípravnom vzdelávaní kandidáta na funkciu sudcu a zasielajú sa poštou na ním uvedenú adresu). Ak sa kandidát na funkciu sudcu nezúčastní časti prípravného vzdelávania, chýbajúcu časť si môže doplniť v priebehu nasledujúcich prípravných vzdelávaní.

 

Prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky: http://www.ja-sr.sk/seminare.  Elektronické prihlásenie môže realizovať iba osoba, ktorá je autorizovaným užívateľom portálu. V prípade, ak úspešný uchádzač hromadného výberového konania nie je autorizovaným užívateľom portálu akadémie je potrebné kontaktovať Ing. Petra Psotu (e-mail: peter.psota@justice.sk, t.č. 0905 872 466, 033/88 18 316) alebo PhDr. Gabrielu Urbanskú (e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk, t.č. 0911 960 972, 033/ 88 18 313)   Bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie.

 

I. polrok 2018

 

Názov podujatia: Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť

Dátum: 29.01.2018 - 30.01.2018

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 

Lektori prvého dňa, t.j. 29.01.2018 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): JUDr. Juraj Sopoliga (sudca Krajského súdu v Košiciach, t.č. stáž v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky), JUDr. Elena Berthotyová, PhD. (predsedníčka senátu správneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky)

 • sudcovské statusové zákony
 • disciplinárna zodpovednosť sudcu a profesijná etiku

 

Lektor druhého dňa, t.j. 30.01.2018 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): JUDr. Róbert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Prievidza)

 • spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikáciu
 • práca s registrami
 • práca s informačnými systémami a judikatúrou domácich i zahraničných súdov

  

Názov podujatia: Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť

Dátum: 05.02.2018 - 06.02.2018

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 

Lektor prvého dňa, t.j. 05.02.2018 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): JUDr. Ladislav Duditš (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu Krajského súdu v Košiciach)

 • simulácia pojednávania v inej než trestnej veci
 • účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti
 • nácvik zručnosti v pojednávacej miestnosti
 • praktické cvičenia
 • osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu
 • rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí
 • konanie bez zbytočných prieťahov

 

Lektori druhého dňa, t.j. 06.02.2018 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): JUDr. Ján Hrubala (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu Špecializovaného trestného súdu), JUDr. František Mozner (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca, trestnoprávne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky)

 • simulácia pojednávania v trestnej veci
 • účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti
 • nácvik zručnosti v pojednávacej miestnosti
 • praktické cvičenia
 • osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu
 • rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí
 • konanie bez zbytočných prieťahov

 

Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj). Obed: Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje. Ubytovanie: Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom ubytovanie nezabezpečuje.