Prípravné / Adaptačné vzdelávanie rok 2017

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 03.12.2015 v Pezinku okrem iného, schválila doplnenie Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky v súlade s § 3 ods. 2 zákona č.548/2003 Z. z., ktorá bude účinná od 01.01.2016. Znenie Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

Cieľovou skupinou sú osoby podľa § 3 ods. 2 prvá veta zákona č. 548/2003 Z. z., ktorých účasť na prípravnom vzdelávaní bude odplatná. Odplatná forma vzdelávania je v súlade s § 3 ods. 2 posledná veta zákona č. 548/2003 Z. z. „....vykonávanie tejto vzdelávacej činnosti nemôže ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 a 3 až 8."

 

Na vzdelávacie podujatia je možné sa prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorú je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú ako naskenovaný dokument (vo formáte jpg. alebo pdf.) na e-mailovú adresu: gabriela.urbanska@justice.sk do termínu uzávierky (uzávierka je uvedená pri každom podujatí osobitne). Výber účastníkov bude na základe zásady včasnosti prihlásenia sa v súvislosti s kapacitou zariadenia, v prípade veľkého záujmu účastníkov sa určí termín opakovaného podujatia.     

 

Akadémia vydá účastníkovi potvrdenie o reálnej účasti na adaptačnom vzdelávaní iba v prípade, ak absolvuje minimálne 5 dní vzdelávania z celkového počtu 6 dní (po skončení poslednej časti adaptačného vzdelávania, t.j. po dátume 22.06.2017 sa na základe prezenčných listín vyhotovia potvrdenia o reálnej účasti na adaptačnom vzdelávaní účastníka a zašle sa poštou na adresu uvedenú v prihláške). Potvrdenie o reálnej účasti na adaptačnom vzdelávaní je jednou z podmienok účasti na výberovom konaní na voľné miesto sudcu.

 

Na 17. zasadnutí Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, dňa 25.04.2017, uznesením č. 126, boli schválené termíny konania Adaptačného / prípravného vzdelávania:

 

I. časť adaptačného / prípravného vzdelávania v termíne 31.05.2017 (streda) - 01.06.2017 (štvrtok) v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • prihláška na Adaptačné vzdelávanie 31.05.-01.06.2017
 • dátum uzávierky: 22.05.2017
 • 31.05.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): sudcovské statusové zákony, spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikácia, disciplinárna zodpovednosť sudcu a etika sudcu
 • 01.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): nácvik - tréning trestného rozsudku - rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v trestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia (organizované interaktívnou formou)

 

Účastnícky poplatok 90,20 EUR za I. časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre I. časť: VS 0520171), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka, najneskôr do dátumu 22.05.2017. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2 x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.

 

II. časť adaptačného / prípravného vzdelávania v termíne 08.06.2017 (štvrtok) - 09.06.2017 (piatok) v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • prihláška na Adaptačné vzdelávanie 08.06.-09.06.2017
 • dátum uzávierky: 29.05.2017
 • 08.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): nácvik - tréning netrestného rozsudku v oblasti obchodného, rodinného, pracovného, vlastníckeho práva atď., rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v netrestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia
 • 09.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): nácvik - tréning netrestného rozsudku v oblasti obchodného, rodinného, pracovného, vlastníckeho práva atď., rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v netrestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia

 

Účastnícky poplatok 90,20 EUR za II. časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre II. časť: VS 0620172), poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka, najneskôr do dátumu 29.05.2017. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2 x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.

 

III. časť adaptačného / prípravného vzdelávania v termíne 21.06.2017 (streda) - 22.06.2017 (štvrtok) v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • prihláška na Adaptačné vzdelávanie 21.06.-22.06.2017
 • dátum uzávierky: 05.06.2017
 • 21.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): simulované netrestné pojednávanie - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu
 • 22.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): simulované trestné pojednávanie - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

 

Účastnícky poplatok 90,20 EUR za III. časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre III. časť: VS 0620173), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka, najneskôr do dátumu 05.06.2017. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2 x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.

 


 

Na 13. zasadnutí Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, v dňoch 06.-07.10.2016, uznesením č. 105, boli schválené termíny konania Adaptačného / prípravného vzdelávania:

 

I. časť adaptačného vzdelávania v termíne 23.01.-24.01.2017 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 02.01.2017
 • program
 • 23.01.2017: sudcovské statusové zákony, spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikácia, disciplinárna zodpovednosť sudcu a etika sudcu
 • 24.01.2017: nácvik - tréning trestného rozsudku - rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v trestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia (organizované interaktívnou formou)

 

II. časť adaptačného vzdelávania v termíne 13.02.-14.02.2017 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 20.01.2017
 • program
 • 13.02.-14.02.2017: nácvik - tréning netrestného rozsudku v oblasti obchodného, rodinného, pracovného, vlastníckeho práva atď., rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v netrestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia

 

III. časť adaptačného vzdelávania v termíne 20.02.-21.02.2017 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 27.01.2017
 • program
 • 20.02.2017: simulované civilné pojednávania - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu
 • 21.02.2017: simulované trestné pojednávania - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

 

Účastnícky poplatok pre adaptačné vzdelávania, konané v roku 2017 je 90,20 EUR za jednu časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre I. časť: 0120171, v tvare pre II. časť: 0220172, v tvare pre III. časť: 0220173), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka), najneskôr 15 pracovných dní pred konaním podujatia. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2 x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.