Rada Justičnej akadémie

Na základe ust. § 6 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii je najvyšším orgánom Justičnej akadémie Rada, ktorá má desať členov.

Piatich členov rady volí Súdna rada Slovenskej republiky z radov sudcov a piatich členov vymenúva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Dvoch členov rady vymenúva minister na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Najmenej dvaja z piatich členov rady vymenovaných ministrom sú sudcovia.

Predsedu a podpredsedu Rady volí a odvoláva zo svojich členov Rada tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady.

 
Do pôsobnosti Rady podľa § 7 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii patrí:
● navrhovať ministrovi kandidáta na funkciu riaditeľa,
● navrhovať riaditeľovi kandidáta na funkciu zástupcu riaditeľa,
● vypracúvať zásady výberových konaní na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
● schvaľovať návrh rozpočtu akadémie, ktorý rade predkladá riaditeľ,
● zabezpečovať obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prokurátorov určenú Súdnou radou po dohode s ministrom a premietať ju do ročných študijných plánov akadémie,

● schvaľovať štatút akadémie,

● dávať návrh ministrovi na odvolanie riaditeľa,
● rozhodovať o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone a v štatúte akadémie, ako napr.:

● schvaľovať zriadenie pracoviska akadémie mimo jej sídla,

● schvaľovať ročný akademický plán a prejednávať výročnú správu o činnosti akadémie,
● vypracúvať zásady výberových konaní na pozíciu vedúceho katedry (stáleho člena pedagogického zboru),

● uskutočňovať výber členov pedagogického zboru, ...
 

 
Zloženie rady

Predseda:
1. JUDr. Martin Lauko, prokurátor netrestnej oblasti GP SR
- menovaný ministrom spravodlivosti SR

 
Podpredseda:
2. JUDr. Milan Ďurica, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici
- menovaný Súdnou radou SR
 

Členovia:
3. JUDr. Gabriela Sobolovská, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II
- menovaná ministrom spravodlivosti SR
4. JUDr. Jaroslav Chlebovič, sudca Krajského súdu v Košiciach
- menovaný ministrom spravodlivosti SR
 

5. JUDr. Eva Mišíková, prokurátorka GP SR
- menovaná ministrom spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora SR
6. JUDr. Milan Valla, vedúci oddelenia GP SR
- menovaný ministrom spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora SR
 
7. JUDr. Roman Greguš, podpredseda Krajského súdu v Nitre
- menovaný Súdnou radou SR
8. JUDr. Imrich Volkai, predseda Krajského súdu v Košiciach
- menovaný Súdnou radou SR
9. JUDr. Harald Stiffel, predseda trestného kolégia Najvyššieho súdu SR
- menovaný Súdnou radou SR
10. JUDr. Anton Oriňák, podpredseda Krajského súdu v Prešove
- menovaný Súdnou radou SR