Riešitelia

Zoznam členov výskumného tímu priamo sa podieľajúcich na riešení projektu

 

 • Zodpovedný riešiteľ, doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.,

      členka katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 • riešiteľ, JUDr. Daniela Švecová

      sudkyňa, podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

 • riešiteľ, JUDr. Jana Bajánková

      sudkyňa, predsedníčka senátu a občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

 • riešiteľ, doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

      prorektorka VŠ v Sládkovičove a členka katedry obchodného, hospodárskeho a finančného práva Fakulty

      práva Janka Jesenského v Sládkovičove

 • riešiteľ, doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.

      člen katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • riešiteľ, doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

      prokurátor, člen katedry trestného práva, kriminalistiky a kriminológie Právnickej fakulty Univerzity 

      Komenského v Bratislave

 • riešiteľ, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

      sudca, predseda obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici, vedúci katedry 

      obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej

      Bystrici

 • riešiteľ, JUDr. Imrich Fekete, CSc.

      výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovateľov

 • riešiteľ, genmjr. JUDr. Ondrej Samaš

      sudca, predseda Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne

 • riešiteľ, JUDr. Pavol Toman

      sudca, predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

 • riešiteľ, JUDr. Peter Straka

      sudca, riaditeľ sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

 • riešiteľ, JUDr. Ivan Rumana

      sudca správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

 • riešiteľ, JUDr. Marian Blaha

      sudca, predseda obchodnoprávneho grémia Okresného súdu v Banskej Bystrici

 • riešiteľ, JUDr. Peter Hulla

      sudca v oblasti obchodného práva, riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 • riešiteľ, JUDr. Marek Števček, PhD.

      sudca, vedúci katedry súkromného práva Justičnej akadémie Slovenskej republiky