Výberové konanie na funkciu odborného justičného stážistu

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky, v zmysle § 149c ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vytvára a spravuje databázy určené na výberové konanie na funkciu odborného justičného stážistu.

Podrobnosti o odbornej justičnej stáži upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 41/2021 Z. z. o odbornej  justičnej stáži (ďalej len "vyhláška").

V zmysle § 4 ods. 3 vyhlášky sa testové otázky zverejňujú na webovom sídle ministerstva a webovom sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Ostatné podklady potrebné na riadne realizovanie písomnej časti výberového konania sa nezverejňujú.

Zverejnené testové otázky pozostávajú z nasledovných okruhov právnych oblastí: súkromné právo hmotné (občianske právo hmotné, rodinné právo, pracovné právo, právo duševného vlastníctva a obchodné právo), civilné právo procesné (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok), exekučné právo, medzinárodné právo súkromné a procesné, medzinárodné právo verejné a európske právo, verejné právo (ústavné právo, správne právo hmotné a správne právo procesné, Správny súdny poriadok), trestné právo hmotné a trestné právo procesné.

Zverejňujú sa otázky z určenej databázy testových otázok, bez ich odpovedí.

TESTOVÉ OTÁZKY NA VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU ODBORNÉHO JUSTIČNÉHO STÁŽISTU

 

Otázky sa zverejňujú aj na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v časti Pravidlá výberových konaní.