Zahraničná čast projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov”

 OPEVSEU

Justičná akadémia Slovenskej republiky pripravuje v roku 2019 praktickú realizáciu a zabezpečenie zahraničnej časti projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov", ktorý  je plánovaný na roky 2017-2021 a je určený  pre sudcov a prokurátorov Slovenskej republiky, ktorí disponujú znalosťami anglického a francúzskeho jazyka.

 

Projekt vo svojej zahraničnej časti  je zameraný  na osvojenie tzv. "best practices" so zameraním  na organizáciu práce, techniku vedenia pojednávaní, koncipovanie súdnych rozhodnutí, zaobchádzanie s cudzím prvkom v súdnom konaní, prácu a používanie judikatúry. Počas pobytu je naším cieľom účastníkom študijného pobytu predstaviť systém súdnictva v krajinách Európskej únie, ako aj umožniť účasť na pojednávaniach, po ktorých by mala  nasledovať  diskusia na odbornej a expertnej úrovni

 

Počas realizácie zahraničnej časti projektu sú plánované zahraničné päťdňové skupinové stáže, počas ktorých účastníci absolvujú najmä súdne pojednávania a výklad zahraničných sudcov na súdoch a prokuratúrach rôzneho stupňa v krajinách Európskej únie (Rakúska republika, Francúzska republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Spolková republika Nemecko). Počas zahraničnej stáže plánujeme  v príslušnej krajine navštíviť  každý deň inú súdnu inštitúciu. Každá skupina bude mať 20 účastníkov a bude sprevádzaná tlmočníkmi a zástupcom Justičnej akadémie SR a bude v trvaní 5 dní. Celkovo pôjde o 200 účastníkov v 10 skupinách.

 

Ďalej budú Justičnou akadémiou SR organizované v rámci projektu individuálne mesačné stáže v trvaní 1 mesiaca pre 32 sudcov a prokurátorov bez tlmočenia, kde je významnou podmienkou účasti úroveň znalosti cudzieho jazyka, ktorá bude preverovaná. Predpokladaná úroveň znalosti cudzieho jazyka je na úrovni  B2, C1 a C2. Stáže, ktoré budú realizované v rokoch 2019 - 2021, sú určené pre sudcov a prokurátorov, ktorí sa vo svojej rozhodovacej činnosti venujú súdnej (civilnej, správnej či trestnej) agende s cudzím prvkom, sú napríklad kontaktnými bodmi Európskej justičnej siete, ad hoc sudcami na ESĽP, ktorí sa pripravujú na vyslanie do medzinárodných súdnych a iných orgánov na zastupovanie SR a pod. Mesačné stáže budú zamerané na detailne a špecializované vzdelávanie formou konzultácií a ukážok činnosti jednotlivých zložiek zahraničného súdu/prokuratúry či inej súdnej špecializovanej zložky. Stáže sa uskutočnia v Spolkovej republike Nemecko, Luxembursko, Francúzsko a Rakúsko.

 

Významnou aktivitou v rámci projektu budú individuálne 6-mesačné stáže pre 4 sudcov a prokurátorov. Šesťmesačné stáže na zahraničnom súde a prokuratúre a špecializovaných justičných orgánoch budú prebiehať v uvedenom rozsahu na vybraných zahraničných súdoch, prokuratúrach či inej špecializovanej justičnej zložke. Stáže budú zamerané na detailne a špecializované vzdelávanie formou konzultácií a ukážok činnosti jednotlivých zložiek zahraničného súdu/prokuratúry či inej súdnej špecializovanej zložky. Účastníci budú vyberaní tak, aby disponovali znalosťou cudzieho jazyka na uvedenej úrovni SERR, ktorá bude preverená, čo je  predpokladom nominácie, vyslania a úspešného priebehu stáže. Stáže budú prebiehať v členských štátoch EÚ, najmä v Rakúskej republike, Francúzskej republike, Luxemburskom veľkovojvodstve a v Spolkovej republike Nemecko.

 

Za účelom úspešného priebehu projektu sme zverejnili na našej stránke informáciu o uvedených aktivitách s možnosťou prihlásenia sa do databázy záujemcov o študijné pobyty a stáže v krajinách Európskej únie.

 

Záujemci v prípade otázok týkajúcich sa týchto zahraničných stáží sa môžu obrátiť na: Ing Ľuboš Hrivňák, lubomir.hrivnak@justice.sk, tel.: 0905 756 772.

 

Študijné pobyty a stáže:

Zahraničné päťdňové skupinové stáže v rokoch 2019 - 2021

 

Kritériá na výber účastníkov na päťdňové skupinové stáže:

regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia,  aktívna účasť na vzdelávacích podujatiach v predchádzajúcom období, doterajšia účasť na zahraničných podujatiach, súhlas priameho nadriadeného s účasťou na vzdelávacom podujatí

 

Mesačné stáže v trvaní 1 mesiaca pre 32 sudcov a prokurátorov bez tlmočenia

 

Online výberové konanie 29.06.2020 - záznam a zoznam nominantov na roky 2020 - 2022

Záznam výberové konanie 29.06.2020

1 mesačné individuálne stáže - nominácie 2020-2022

Záznam výberové konanie 22.06.2021

1 mesačné individuálne stáže - nominácie 2021-2022

Kritériá na výber účastníkov na mesačnú individuálnu stáž:

regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia, úroveň znalostí cudzieho jazyka B1-C1, ústny pohovor vo zvolenom cudzom jazyku na uvedenej úrovni, aktívna účasť na domácich a zahraničných seminároch a na vzdelávacích lingvistických seminároch (anglický alebo francúzsky jazyk), výhodou je znalosť jazyka krajiny výkonu stáže,  súhlas priameho nadriadeného s účasťou na vzdelávacom podujatí

 

Individuálne 6-mesačné stáže pre 4 sudcov a prokurátorov bez tlmočenia.

 

Kritériá na výber účastníkov na šesťmesačnú individuálnu stáž:
regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia, úroveň znalostí cudzieho jazyka B2-C1 - doklad osvedčujúci znalosť cudzieho jazyka, motivačný list, písomný test a ústny pohovor vo zvolenom cudzom jazyku na uvedenej úrovni, súhlas predsedu súdu s uskutočnením zahraničnej stáže 

 

Všetky náklady spojené s účasťou na uvedených aktivitách budú hradené z projektu a pobyt bude organizačne zabezpečený.