Právní rozhledy 2007

Elektronické objednávky článkov z časopisov adresujte na e-mailovú adresu gabriela.urbanska@justice.sk,  pričom je potrebné uviesť čo najúplnejšie údaje o časopise a článku, ktorý žiadate. Návod TU


číslo 1

AKTUALITA
Bělohlávek, A. J. Cenová regulace ve světle tuzemské a mezinárodní úpravy a komunitárních standardů

ČLÁNKY
Telec, I. Přirozené právo osobnostní a jeho státní ochrana
Kovařík, Z. Vznik, podstata a zánik práva vyplnit blankosměnku
Černý, P. K rozsudku Nejvyššího správního soudu o změně územního plánu Prahy a jeho (především „aarhuským") souvislostem
 
DISKUSE
Gerloch, A., Tryzna, J. Nad vázaností soudce zákonem z pohledu některých soudních rozhodnutí
Černý, P.

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky K vázanosti obecného soudu plenárním nálezem Ústavního soudu. Důsledky zrušení derogačního ustanovení zákona
Nejvyšší soud České republiky K posouzení bezdůvodného obohacení vlastníka stavby na úkor vlastníka pozemku
Nejvyšší soud České republiky Závažné zanedbávání rodičovské zodpovědnosti. K předpokladům zbavení rodičovské zodpovědnosti
Vrchní soud v Praze Nedoručitelný směnečný platební rozkaz

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr K volnému pohybu právníků


 

číslo 2

AKTUALITA
Nad jednou změnou věcné příslušnosti

ČLÁNKY
Svitáková, V., Bělina, M. Splňuje nový zákoník práce legitimní očekávání?
Havel, B.
Lasák, J. Směrnice o některých aspektech zprostředkování v obchodních a občanských věcech aneb návrh právního rámce pro mediaci v EU
Sabotinov, V., Hvízdal, R. Vybrané otázky bulharské právní úpravy evidence a převodů nemovitostí
 
DISKUSE
Pihera, V. Poznámka k „výkladu" § 67a ObchZ
Dvořák, T. Rozvažování nad evropskou společností

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Dálnice, silnice a místní komunikace jako samostatné předměty právních vztahů
Nejvyšší soud České republiky Souběh úmyslu zkrátit věřitele a plnění dlužníkova závazku vůči třetí osobě. Odporovatelnost úkonů mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou
Vrchní soud v Praze Okamžik doručení telefaxového podání soudu

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Přípustné stanovení žebříčku advokátů - žebříčky advokátů


 

číslo 3

AKTUALITA
Čech, P. Nejvyšší soud ČR potvrdil omezenost legálního výčtu údajů zapisovaných do obchodního rejstříku

ČLÁNKY
Liška, P. Některé právní aspekty ochrany spotřebitele ve smlouvě o běžném účtu
Šalomoun, M. Houby jako předmět právních vztahů
Bílková, V. Zamyšlení nad rozsudky Soudu prvního stupně ES o zmrazení finančních prostředků jednotlivců podezřelých z podpory terorismu
 
DISKUSE
Hořínová, A.
Richter, T. Jak (ne)pomoci legislativnímu procesu

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Ochrana osobnosti a články v periodickém tisku. Ochrana práva na soukromí osob, které mají obchodní i jiné kontakty s politiky
Nejvyšší soud České republiky K vypořádání společných a úročených dluhů manželů soudem v řízení podle § 150 odst. 3 ObčZ
Nejvyšší soud České republiky Vydání nemovitosti patřící fyzické osobě v restituci a vlastnické právo fyzické osoby
Vrchní soud v Praze K určitosti místa placení směnky

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr Daňová regulace jako nástroj boje proti kouření


 

číslo 4

AKTUALITA
Dědič, J. Malá, ale významná novela zákona o účetnictví

ČLÁNKY
Eliáš, K. Věc jako pojem soukromého práva
Neruda, R. Sedmnáct doporučení pro efektivní formulaci a přijímání závazků v řízeních o povolení spojení
Hamerník, P. Rozhodčí řízení u Arbitrážního soudu pro sport
 
DISKUSE
Filípek, M. Rozhodování sporů mezi telekomunikačními operátory - výkladové problémy
Baudyš, P.
 
SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Totožnost obsahu smlouvy o budoucí smlouvě a smlouvy budoucí. Poskytnutí dostatečně přiměřené lhůty ke splnění jako podmínka odstoupení od smlouvy
Nejvyšší soud České republiky Ústní souhlas s přecházením přes pozemek a oprávněná držba věcného břemene. Zřízení věcného břemene v řízení o žalobě na jeho ochranu
Nejvyšší soud České republiky K ochraně třetích osob podle § 243d odst. 2 OSŘ
Nejvyšší soud České republiky Zásada projednací v občanském soudním řízení. Kritéria pro vypořádání podílového spoluvlastnictví a jejich přezkoumání v dovolacím řízení

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr Advokátní tarif jako překážka volného pohybu služeb

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Přechod společníka a jednatele společnosti s ručením omezeným ke konkurenci


 

číslo 5

AKTUALITA
Svoboda, K. Soudní praxe při vykazování násilníka z bytu

ČLÁNKY
Karhanová, M. Závěť v návrhu nového kodexu občanského práva. Několik poznámek k dědické smlouvě
Franc, P. Soudní ochrana veřejného zájmu na pozadí problematiky ochrany životního prostředí
Chovancová, K. Rozhodcovské konanie v SRN v kontexte medzinárodnej arbitrážnej praxe
   
DISKUSE
Šemora, V. K procesnímu nástupnictví ve správním řízení, zejména s ohledem na řízení o soutěžních deliktech
Cileček, F.

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky K analogickému použití § 20 zákona č. 92/1991 Sb. na případ pohledávek privatizovaného podniku
Nejvyšší soud České republiky Žaloby na vydání majetku pozbytého v době nesvobody 1938-1945
Vrchní soud v Praze Zrušení směnečného platebního rozkazu pro nedoručitelnost

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr Vysílání televize na hotelových pokojích je „sdělováním veřejnosti" ve smyslu směrnice 2001/29/ES


 

číslo 6

AKTUALITA
Bělohlávek, A. J. Změny v Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pro vnitrostátní spory od 1. února 2007

ČLÁNKY
Horák, P., Hromada, M. Civilní proces s účastníkem neznámého pobytu
Antoš, M. Problémy soudního přezkumu výsledků voleb
Salač, J.
 
DISKUSE
Baudyš, P. Vznik věcných práv k nemovitostem - alternativa II
Havlan, P. Malá poznámka k velkému problému aneb jak se přepíná trpělivost
 
SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky K postupu soudů při rozhodování o navrácení dítěte do jiného státu Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
Nejvyšší soud České republiky Právní režim vztahu mezi správcem společné věci a ostatními spoluvlastníky; vyúčtování správy společné věci a předložení dokladů. Vydání klíčů jako forma předání držby
Nejvyšší soud České republiky Výklad pojmu „držitel" podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1994 Sb.
Vrchní soud v Praze Jednání právnických osob v občanském soudním procesu, pověření k jednání jménem právnické osoby

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soud pro lidská práva Zákulisní politické rozhovory a právo na informace

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Přičitatelnost rizika ztráty zboží v případě, že odesílatel upustí od ochranných opatření


 

číslo 7

AKTUALITA
Bobek, M. Výroční zpráva Soudního dvora ES za rok 2006: kouzlo (ne)souměřitelných statistik

ČLÁNKY
Hanuš, L. K argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem)
Kusak, B., Krolop, K. Relevantní právní úprava českého korporátního práva pro finanční řízení koncernu
Fiala, J. Jsou ústavy pro osoby s postižením „detenční centra"?
   
DISKUSE
Čech, P. Několik doplňujících poznámek k výkladu § 67a ObchZ
Ivičič, M. Ke sporu o katedrálu sv. Víta

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Vztah evidence osoby v seznamu spolupracovníků StB a její skutečné spolupráce s bývalou tajnou policií
Nejvyšší soud České republiky Právní povaha dohody o vypořádání majetkových vztahů rozvádějících se manželů. Návrh na vklad dohody manželů o věcném právu, podaný katastrálnímu úřadu po třech letech od zániku společného jmění
Nejvyšší soud České republiky Zásada přednosti zužování práv odpovídajících věcnému břemeni před jejich rozšiřováním. K pasivní legitimaci u žaloby vlastníka služebního pozemku na ochranu proti výkonu práva odpovídajícího věcnému břemeni třetími osobami. Právo nájemce bytu v panujícím domě na chůzi po pozemku zatíženém věcným břemenem práva cesty
Vrchní soud v Praze Námitka promlčení směnky a koncentrace směnečného rozkazního řízení

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Vrchní zemský soud Kolín nad Rýnem „Zimní výprodej" bez uvedení data ukončení


 

číslo 8

AKTUALITA
Petr, M. Soutěžní právo v oblasti telekomunikací - návrat ke kompatibilitě

ČLÁNKY
Telec, I. Chráněné statky osobnostní
Kovařík, Z. Platební místo směnky lokalizované k jejímu majiteli
Lyčka, M. Občanství Evropské unie - kam až může dojít judikatura ESD?
 
DISKUSE
Petr, B.
Smutný, A., Skuhravý, J. Veřejná nabídka zahraničních uzavřených fondů kolektivního investování
Král, R. K nálezu Ústavního soudu  vyjasňujícímu meze jeho derogační pravomoci ve vztahu k českým předpisům neslučitelným s komunitárním právem
 
SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Společné jméno, společný pseudonym a ochrana jména. Pseudonym požívající právní ochranu
Nejvyšší soud České republiky Držba věci a její převzetí státem bez právního důvodu
Okresní soud v Ostravě Posuzování platnosti výpovědi z nájmu bytu ve vztahu k dodržení lhůty pro podání žaloby o určení neplatnosti výpovědi

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr Veřejné zakázky a společnosti se smíšenou majetkovou účastí


 

číslo 9

AKTUALITA
Svoboda, K. Elektronický platební rozkaz? Prozatím krok vedle

ČLÁNKY
Mrázek, J. Matrimonium claudicans a uzavírání manželství s cizincem nebo v zahraničí
Mikeš, J., Švestka, J. Význam odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti pro vlastnictví třetí osoby
Uzsák, M. Poison pills, obrana proti nepřátelskému převzetí a krátká poznámka k účinné české úpravě
Mates, P. K problematice neurčitých právních pojmů ve správním právu
   
DISKUSE
Doležil, T. Oko za oko, podíl za úplatu aneb zastřený převod obchodního podílu
Novotná, H.

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Sjednání okamžiku vzniku práva věřitele na uspokojení pohledávky z předmětu převodu ve smlouvě o zajišťovacím převodu vlastnického práva
Nejvyšší soud České republiky Promlčení práva odpovídajícího věcnému břemeni a naturální obligace
Nejvyšší soud České republiky Mimořádné vydržení v OZO, neplatná smlouva a nedostatek knihovního zápisu. Mimořádné vydržení podle OZO a běh vydržecí lhůty po 1. 1. 1951
Nejvyšší správní soud České republiky K procesu odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soud pro lidská práva K podmínkám zamítnutí návrhu na registraci politické strany


 

číslo 10

AKTUALITA
legs Ministerstvo informatiky se neosvědčilo

ČLÁNKY
Jirka, V. K objektivní odpovědnosti za škodu na zdraví ve zdravotnictví de lege lata a de lege ferenda
Handlar, J. K právu bydlení manželů a jeho uplatnění při výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 2 písm. c) ObčZ
Pihera, V.
   
DISKUSE
Pejchal, A. Katedrála a pravidla hry na spravedlnost
Baudyš, P. „Právní zájem" versus „právní kultura" soudního rozhodování

RECENZE
V. Sládeček, V. Mikule, J. Syllová, Ústava České republiky

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Naléhavý právní zájem na určení vlastnictví převodce k nemovitosti po odstoupení od kupní smlouvy
Nejvyšší soud České republiky Nabytí vlastnictví právní normou
Krajský soud v Plzni K možnosti vzít do vazby z důvodu vazby předstižné dle § 67 písm. c) TrŘ i osobu stíhanou pro bagatelní trestný čin

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Vrchní zemský soud v Karlsruhe Tisková rešerše při podezření na plagiát


 

číslo 11

ČLÁNKY
Havelková, B. Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES
Jemenka, L., Slováček, J. Veřejnoprávní smlouvy
Cholenský, R. Mimosoudní řešení sporů ve zdravotnictví: příležitost pro mediaci
   
DISKUSE
Průša, J. K dílčím částem odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu ve věci „restituční tečky"
Syllová, J. K nálezu Ústavního soudu o tzv. přílepcích (zrušujícímu ustanovení o odškodnění klientů bank)
Havel, B. Synergie péče řádného hospodáře podnikatelského úsudku

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Promlčení práva odstoupit od smlouvy
Nejvyšší soud České republiky Zpětvzetí návrhu na vypořádání BSM před prvním jednáním
Nejvyšší soud České republiky Míra spoluužívání věci zatížené věcným břemenem podle § 28d zákona č. 42/1992 Sb.

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr Právo na účinnou soudní ochranu


 

číslo 12

AKTUALITA
Šimka, K. Návrh novely zákona o soudech a soudcích a zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců

ČLÁNKY
Mrázek, J. Jednání a rozhodnutí ve „věci" v praxi Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
Černý, P. Zákaz (antidemokratické) politické strany
   
DISKUSE
Pihera, V. Opět k § 67a ObchZ
Přidal, O. Nepříjemnosti s úmrtím dlužníka
Roztočil, A. Odměna soudního exekutora v případě dobrovolného splnění pohledávky povinným

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Stavba zřízená na základě časově neomezeného práva k cizímu pozemku, které později zaniklo
Nejvyšší soud České republiky Legitimace městské části hlavního města Prahy k žalobě na určení, že vlastníkem věci je hlavní město Praha. Restriktivní výklad § 243d odst. 2 OSŘ
Nejvyšší soud České republiky Účinky nahrazení spoluvlastnického vztahu k domu právním vztahem ze společenství vlastníků jednotek

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr Svoboda podnikání a vykonstruované daňové operace


 

číslo 13

AKTUALITA
Vaníček, Z. K právní úpravě přechodu na zemské digitální televizní vysílání

ČLÁNKY
Kopecký, M. Uplatňování zásad jednotnosti a koncentrace ve správním řízení
Šilhán, J. Inominátní smlouvy a přípustnost analogie v obchodních závazkových vztazích
Petrlík, D. Konec bezstarostného porušování komunitárního práva v Evropě? Aneb zpřísnění režimu dohledu nad jeho dodržováním členskými státy
   
DISKUSE
Simon, P. Problematické určení časové působnosti Nařízení Brusel I. v rozhodnutích Nejvyššího a Ústavního soudu
Malenovský, R. K § 23 zákona o Ústavním soudu

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Podmínky pro uložení povinnosti oplotit pozemek
Nejvyšší soud České republiky Žaloba na zveřejnění materiálů bývalé Státní bezpečnosti a pravomoc soudu
Nejvyšší soud České republiky Singulární sukcese a odmítnutí nabyvatele vstoupit do řízení namísto původního žalobce

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Zrušení společnosti výpovědí společenské smlouvy ze závažného důvodu


 

číslo 14

AKTUALITA
Mlsna, P. Plán legislativních prací vlády na rok 2007 a Výhled na léta 2008 až 2010

ČLÁNKY
Stuna, S., Švestka, J. Proč a kdy je stát právnickou osobou, jakož i o právnické osobě vůbec
Škrejpek, M. Mimořádné zločiny
Petrův, H. Michiganský Propsal 2. K vývoji afirmativní a postafirmativní akce v USA
   
DISKUSE
Bílková, V. Spravedlnost nebo msta? Ohlédnutí za procesem se Saddámem Husajnem
Pjajčíková, P. Záloha na náklady provedení výkonu rozhodnutí je nákladem oprávněného či státu?

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Odpovědnost za újmu vzniklou předčasným ukončením leasingového vztahu
Nejvyšší soud České republiky Přikázání spoluvlastnického podílu bez náhrady s poukazem na dobré mravy

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr Umělé zvýšení ceny převáděných cenných papírů


 

číslo 15

AKTUALITA
Bělohlávek, A. J. Evropské insolvenční právo

ČLÁNKY
Kratochvíl, J. Římský statut mezinárodního trestního soudu není v rozporu s ústavou
Mikulecký, D. K problematice kartelových dohod při veřejných zakázkách
Gregorová, Z., Galvas, M. K některým otázkám rovného postavení mužů a žen v současném českém důchodovém pojištění
Nový, Z. Význam myšlení Pasquale Stanislao Manciniho a jeho následovníků pro rozvoj mezinárodního práva soukromého
   
DISKUSE
Richter, T. Obchodní společnost jako osoba blízká - několik poznámek k judikatuře Nejvyššího soudu
Neruda, R., Gachová, I. Ještě k procesnímu nástupnictví zaniklých právnických osob v soutěžních věcech
Svoboda, K. Limity aktivního dokazování soudem. Může si soud v civilním řízení dokazovat, co chce?

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Ujednání o tzv. prodeji CDW (collision damage waiver)
Nejvyšší soud České republiky Právní nemožnost vydržet vlastnické právo k pozemku před 1. 1. 1992. Část stavby jako předmět vydržení vlastnického práva
Nejvyšší soud České republiky K modifikaci výše vypořádacích podílů manželů na společném jmění podle míry jejich účasti na rozvratu manželství

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Odpovědnost dozorčí rady ve společnosti s ručením omezeným

INFORMACE
Doležal, T., Doležal, A. Nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta a sdělování informací o jeho zdravotním stavu po novele zákona o péči o zdraví lidu


 

číslo 16

AKTUALITA
Voříšek, V. Novely v důchodové oblasti

ČLÁNKY
Hanuš, L. K míře závaznosti soudní judikatury
Svoboda, P. Evropské kladivo na neloajální úředníky  
Lyčka, M. Rien va plus - právní úprava loterií v Evropské unii a aplikace těchto zásad na právní úpravu v České republice
   
DISKUSE
Pauknerová, M. Případ italsko-českého kulhajícího manželství: řešení nabízí evropské právo
Pelikánová, I., Pelikán, R. Lze ustanovit hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti?
Krčmář, Z. Náhrada pracovní renty ve světle konkursního práva

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výpisem z Rejstříku trestů
Nejvyšší soud České republiky Pojišťovací a zajišťovací makléř
Nejvyšší soud České republiky Dispozitivní charakter ustanovení upravujících splatnost pojistného v občanském zákoníku a úhrada jednorázového pojištění ve splátkách. Obsah dohody o placení pojistného ve splátkách. Zánik pojištění pro nezaplacení jednorázového pojištění a nárok na pojistné

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Břemeno tvrzení a důkazní břemeno družstva při výpovědi pracovní smlouvy členovi představenstva


 

číslo 17

AKTUALITA
Havránek, D. Stoupenci zavedení celostátního referenda překonali v Poslanecké sněmovně první čtení

ČLÁNKY
Bejček, J. Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností
Dohnal, V. K restriktivním výkladům Ústavního soudu ve věci práva na přímý podíl na správě věcí veřejných  
Černý, P., Doucha, P. Aktuální otázky ochrany před hlukem z dopravy
   
DISKUSE
Eliáš, K. Legendy o osnově občanského zákoníku
Šámal, P. K problému formálního a materiálního pojetí a pojmu trestného činu v připravované kodifikaci trestního zákoníku

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky K rozhodnutí o povinnosti nešířit údaje o evidenci žalobce v materiálech bývalé StB. Přehled judikatury týkající se spolupracovníků StB
Nejvyšší soud České republiky Příklad nepřiměřeného žalobního návrhu v souvislosti s evidencí žalobce v materiálech StB
Nejvyšší soud České republiky Dohoda o ceně jako součást úplatné smlouvy o převodu obchodního podílu

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Žaloba o neplatnost usnesení valné hromady


 

číslo 18

AKTUALITA
Vaníček, Z. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

ČLÁNKY
Liška, P. Nad institutem bankovní záruky
Pelikánová, I. Aktuální otázky obligačního práva a jeho kodifikace v evropském i českém kontextu
   
DISKUSE
Dvořák, T. Několik úvah k právní úpravě vlastnictví bytů a nebytových prostorů de lege ferenda
Zůbek, J. Zadržení řidičského průkazu
Kolářová, M. Katedrála v rámci zákona

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky K absolutní neplatnosti právního úkonu, při jehož uzavření účastník spáchal trestný čin podvodu, za nějž byl pravomocně odsouzen v trestním řízení
Nejvyšší soud České republiky Rozhodování Ministerstva financí o udělení souhlasu ke kupní smlouvě z hlediska odpovědnosti státu za škodu
Nejvyšší soud České republiky Právo na odpověď v tisku a předchozí odpověď dotčené osoby

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr Profesní tajemství a nezávislost advokátů


 

číslo 19

AKTUALITA
Bělina, M. Novela zákoníku práce

ČLÁNKY
Raus, D. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a otazníky jeho přezkumu
Kotrady, P. Vliv úmrtí účastníka právního úkonu na řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
Púry, F. Trestní odpovědnost související s některými zajišťovacími instituty v obchodněprávních a občanskoprávních vztazích  

DISKUSE
Dobeš, P. Několik poznámek k převodu (části) podniku
Pařízek, I. K běhu výpovědní lhůty v případě, kdy soud přivolí k výpovědi z nájmu bytu
Lasák, J. Dvě poznámky k zásadě nemini sua res servit v úpravě občanskoprávních věcných břemen

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Právní režim věci, jež před 1. 8. 1998 sloužila jen jednomu z manželů k výkonu povolání. Lhůta pro vypořádání SJM po jeho zúžení podle § 148 odst. 2 ObčZ. Zánik a vypořádání SJM po jeho zúžení. K vypořádání investic vynaložených v rámci SJM po třech letech od jeho zániku
Nejvyšší soud České republiky Náhrada nemateriální újmy při průtazích v řízení před účinností zákona č. 160/2006 Sb.
Vrchní soud v Praze K určitosti místa placení směnky

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový ústavní soud Ochrana menšinových akcionářů při tzv. squeeze-out


 

číslo 20

AKTUALITA
Pihera, V. Příprava návrhu zákona o nabídkách převzetí ukončena

ČLÁNKY
Eliáš, K. Opatrovnictví právnické osoby podle hmotného práva
Čihula, T. Reforma insolvenčního práva v Česku ještě neskončila
Ondřej, J. Vybrané otázky kolizní úpravy smluvních závazkových vztahů v ES/EU
   
DISKUSE
Petrov, J. Protiprávnost a obecná prevenční povinnost
Doležel, V. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - porušuje ČR princip volného pohybu kapitálu?
Sylla, M. K právu sdružovacímu a k limitům zákazu retroaktivity (podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod)
Čižinský, P. Zákon o pobytu cizinců jako příklad negativních tendencí celého českého právního řádu

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Důsledky překročení zákonného zmocnění
Nejvyšší soud České republiky K určení výše nároku na náhradu nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti v penězích
Nejvyšší soud České republiky Zřízení nezbytné cesty jako vypořádání vztahu mezi účastníky. Návrh na nepřiměřeně široký rozsah požadovaného práva nezbytné cesty. Náhrada za zřízení nezbytné cesty. Určitost žaloby na zřízení nezbytné cesty

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr K použití zásady res iudicata


 

číslo 21

AKTUALITA
Válková, H. Zabezpečovací detence - nový prostředek k ochraně před zvlášť nebezpečnými pachateli?

ČLÁNKY
Králík, M. Historický a teoretický úvod do problematiky podílového spoluvlastnictví
Fiala, T. Vyšetřovací pravomoci Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z pohledu ochrany základních práv a svobod

DISKUSE
Malenovský, R. K jednomu aspektu bezdůvodného obohacení v případě neplatné či zrušené smlouvy dle § 457 ObčZ
Vedral, J. Je řízení podle § 5 ObčZ sporným řízením podle § 141 SpŘ?
Kindl, J. Do třetice k procesnímu nástupnictví zaniklých právnických osob v soutěžních věcech

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky K žalobě na splnění závazku náležejícího do SJM, sjednaného jen s jedním z manželů
Nejvyšší soud České republiky K postupu soudu při zvažování, zda došlo k neoprávněnému zásahu do autorského práva. Povaha a principy autorského práva
Vrchní soud v Praze K charakteru činnosti advokátů. K věcné příslušnosti soudů ve sporech o zaplacení odměny za poskytnutí právních služeb

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Smlouvy o poskytování poradenství uzavřené nikoli se samotnými členy dozorčí rady


 

číslo 22

AKTUALITA
Hajn, P. Směrnice o nekalých obchodních praktikách a české právo        

ČLÁNKY
Malenovský, J. Znovu k navrhované ratifikaci Římského statutu Českou republikou
Chmelík, M., Chmelík, M. Náhrada škody v daňovém řízení
Kornel, M. Collaborative law a efektivní rozvod
   
DISKUSE
Doležil, T., Havel, B. Hmotněprávní opatrovník obchodní společnosti letem světem
Kostík, R. Limity soudní ochrany člena občanského sdružení
Lýsek, M. K součinnosti policie v občanském soudním řízení

RECENZE
D. Raus, R. Neruda, Zákon o veřejných zakázkách

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky K přípustnosti jednostranného započtení splatné pohledávky proti pohledávce nesplatné. K okamžiku setkání pohledávky splatné s pohledávkou nesplatnou
Nejvyšší soud České republiky Povinnosti společníka

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soud pro lidská práva Lustrační procedury a právo na spravedlivý proces

DOKUMENTY A INFORMACE
Fráňa, P. Nabývání nemovitostí cizozemci v tuzemsku a českými občany v zahraničí


 

číslo 23

AKTUALITA
Korbel, F. Legislativní aspekty reformy justice

ČLÁNKY
Handlar, J. K problematice rozlišování dohod působících změnu a zánik závazku
Lavický, P. Kritické poznámky ke koncepci návrhu občanského zákoníku

DISKUSE
Kolba, J. Nezávislost soudní moci - fikce, nebo realita?
Svoboda, K. Absolutní objektivní odpovědnost za škodu. Existuje vůbec?
Pařízek, I. K nároku na zaplacení přepravného u mezinárodní přepravy v režimu CMR

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Právo na ochranu osobnosti a ochrana zdraví. Ochrana osobnosti a náhrada škody
Nejvyšší soud České republiky Oprávněná držba a pochybení právního zástupce držitele

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr K sazbě daně z příjmů pracovníků - nerezidentů

DOKUMENTY A INFORMACE
Langášek, T. NALUS - nová databáze rozhodnutí Ústavního soudu


 

číslo 24

AKTUALITA
Nekonečný proces změn zákona o odpadech        

ČLÁNKY
Telec, I. Svolení, nebo zákonné licence v právu osobnostním
Hůrka, P. Využití zásady „co není zakázáno, je dovoleno" v pracovním právu
Pejchalová  Grünwaldová, V. Zamyšlení nad indickým právem
 
DISKUSE
Raus, D. Šetření v obchodních prostorách soutěžitelů - je třeba předchozího souhlasu soudu?
Nezhyba, J. Problematika nezávislosti výkonu státní správy v kontextu kontroverzních závazků ze smluv územní samosprávy se zahraničními investory

RECENZE
Koldinská, K. Sociální právo

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Náhrada spoluvlastníkovi vyloučenému z užívání společné věci a pronájem části této věci
Nejvyšší soud České republiky Nepředvídatelné rozhodnutí odvolacího soudu

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Nadhodnocení jmění společnosti při fúzi akciových společností sloučením

DOKUMENTY A INFORMACE
Bobek, M. Evropský univerzitní institut; příležitost pro české studenty a vědce?