Odborná justičná skúška október 2016

 

Písomná časť najbližšej odbornej justičnej skúšky sa uskutoční dňa 12. 10. 2016 so začiatkom o 8.00 hod. v budove Justičnej akadémie v Pezinku (plánovač cesty do budovy Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku), vo veľkej zasadacej miestnosti (multifunkčná miestnosť).

 

Odborný test:

  • pozostáva z 25 otázok, z ktorých je spravidla päť otázok z trestného práva, päť otázok z občianskeho, rodinného a pracovného práva, päť otázok z obchodného a finančného práva, päť otázok zo správneho práva a päť otázok z ústavného a medzinárodného práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Každá otázka zahŕňa 4 možnosti, v ktorých uchádzač krúžkuje tú, ktorá je správna. Správna môže byť vždy len jedna z možností. Za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod. Predpokladom na úspešné absolvovanie odborného písomného testu je, aby uchádzač získal minimálne 17 bodov
  • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez použitia zákonov, literatúry alebo iných pomôcok v časovom rozmedzí 40 minút spravidla od 08.00 do 08.40 h

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci:

  • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia zákonov, literatúry (poskytne Justičná akadémia Slovenskej republiky v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI), prípadne so súhlasom pedagogického dozoru aj iných pomôcok s výnimkou vzorov rozhodnutí
  • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín spravidla od 09.00 do 17.00 h
  • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia s výnimkou návštevy toalety nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor
  • účastník môže opustiť miestnosť, v ktorej sa koná skúška (vyvetrať sa na čerstvom vzduchu, fajčiť vo vyhradenom priestore pred budovou a pod.) iba so súhlasom pedagogického dozoru a to v doprovode poverenej osoby
  • je zakázané používať vlastné technické pomôcky (mobil, tablet, PC, a iné) počas celého konania OJS

 

Účastníci, ktorí majú záujem vypracovať rozhodnutia v trestnej veci a v inej než trestnej veci v elektronickej forme (na počítači) musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 23. 09. 2016 na e-mailovú adresu irena.horvathova@justice.sk.

 

Účastníci, ktorí majú nárok a záujem o ubytovanie v budove akadémie musia túto skutočnosť oznámiť v termíne do 23. 09. 2016 na e-mailovú adresu irena.horvathova@justice.sk. (nárok na ubytovanie majú iba účastníci skúšky cestujúci nad 150 km.)

 

 

Celkové vyhodnotenie písomnej časti odbornej justičnej skúšky (odborný test, obe písomné rozhodnutia) bude uverejnené na portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky dňa 14. 10. 2016 do 14.00 hod - TU

 

Ústna časť odbornej justičnej skúšky sa uskutoční v dňoch 18. 10. 2016 a 19. 10. 2016 v budove Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku so začiatkom o 8,30 hodine. Znenia otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky sú uverejnené na internetovej stránke akadémie: http://www.ja-sr.sk/node/77

Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

 

Výsledky odbornej justičnej skúšky (štatistika) budú zverejnené 28. 10. 2016TU