Podpis Memoranda o spolupráci medzi Justičnou akadémiou SR a Úradom komisára pre deti

V zmysle záverov spoločných rokovaní, ktoré sa uskutočnili  s Úradom komisára pre detí a ktorého sa zúčastnili prof. Jozef Mikloško, komisár pre deti  a JUDr. Katarína Svitanová  bola dohodnutá spoločná spolupráca v oblasti justičného vzdelávania so zameraním na problematiku maloletých a s tým súvisiacu aplikáciu právnych predpisov. Memorandum o spolupráci medzi Justičnou akadémiou SR a Úradom komisára pre deti“  bolo podpísané v sídle úradu.

Spolupráca v rámci podpísaného  memoranda sa bude zameriavať  na lektorské pôsobenie zo strany úradu  pre účastníkov vzdelávacích podujatí organizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a Justičná akadémia Slovenskej republiky umožní zamestnancom Úradu komisára pre deti na svojich vzdelávacích podujatiach v rámci problematiky uvedenej v memorande. Jednotlivé ustanovenia memoranda sa budú realizovať za vopred dohodnutých podmienok

komisar
Prílohy