Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva

Číslo
2015/KSP/61
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

Hlavné témy podujatia: Právno-teoretické otázky ochrany spotrebiteľa. Aktuálne zmeny právnej úpravy ochrany práv spotrebiteľa a ich aplikačné pôsobenie. Inštitút civilnoprávnej úžery a civilnoprávnej odplaty a ich aplikačné konotácie vo vývojovom rámci právnej úpravy ochrany spotrebiteľa. Spotrebiteľské úvery a pôžičky - aktuálny vývoj právnej úpravy a súdnej praxe. Aktuálna rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ vo veciach ochrany práv spotrebiteľa. Vybrané otázky spotrebiteľského rozhodcovského konania. Vedľajšia intervencia v súdnom konaní po 01.01.2015. Aktuálne otázky používania nekalých obchodných praktík.

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva"

Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

JUDr. Peter Straka (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Prešove), JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. (Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho aobchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; predseda Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich), JUDr. Róbert Dobrovodský, LL.M., PhD. (Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; Katedra občianskeho aobchodného práva, Trnavská univerzita, Právnická fakulta)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
44
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk