Krízová komunikácia - 1. časť (BA, TT, TN, NR)

Číslo
2015/KSP/23
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

Obsahovo bude podujatie zamerané na komunikačné zručnosti sudcu, prokurátora ako znak kvality práva, na úroveň komunikačných zručností a ich vplyv na rozhodovanie. Efektívna komunikácia v kontexte prípravy a samotného súdneho pojednávania:

  • Princípy otvorenej komunikácie, zabezpečovanie priestoru v mocensky symetrických a mocensky asymetrických vzťahoch. Oddelenie faktov a interpretácie. Chyby a skreslenia v komunikácii a spôsoby ako sa im vyhnúť. Princípy dvojsmernej komunikácie (rozdiely v dialógu, debate, komunikácii v neformálnom a formálnom kontexte).
  • Neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia, komunikačné bariéry.
  • Práca s otázkami: otvorené - polootvorené - uzavreté otázky. Radenie otázok. Aktívne počúvanie.
  • Princípy asertivity (rozlišovanie asertivity, pasívnej a aktívnej agresivity v komunikačných prejavoch).
  • Poučenie účastníka a vysvetlenie procesu, overenie si porozumenia a akceptovania procesu pojednávania.
  • Komunikácia počas zisťovania kľúčových skutočností (výsluchu účastníkov konania), citlivé momenty zámerného a nezámerného skreslenia skutočnosti.
  • Rozpoznávanie motivácie účastníka konania a momentov nepravdivých alebo nepresných odpovedí.
  • Efektívne dokumentovanie vypočutého materiálu.
Pramene k príprave

Podklady k podujatiu od lektorky Mgr. Martinovičovej: Krízová komunikácia 1. časť

Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

Mgr. Eva Martinovičová - lektor, konzultant spoločnosti EdWell s.r.o.; člen International Coach Federation (Medzinárodná federácia koučov); člen Slovenskej asociácie koučov (SAKO)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
25
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk