Letná jazyková škola - nemecký jazyk (JA SR Pezinok)

Číslo
2022/KSP/100/JA SR
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, docentka, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
  • Plánovaný počet účastníkov podujatia: 20 
  • Primárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori, sekundárna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu NS SR, asistenti sudcu NSS SR, právni čakatelia prokuratúry
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (poverený zástupca súdu) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu dominika.zavadova@justice.sk), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 4 noci, t.j. z 11.07.2022 na 12.07.2022, zo 12.07.2022 na 13.07.2022, z 13.07.2022 na 14.07.2022 a zo 14.07.2022 na 15.07.2022. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie deň vopred, t.j. 10.07.2022  (príchod možný najneskôr do 20,00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu
  • Občerstvenie: na podujatí Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj). Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t. č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk  
  • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v prípade zmeny pandemických alebo bezpečnostných pravidiel uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní.