Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu (1. časť), JA SR Pezinok

Číslo
2024/KSP-KVP/45/JA SR
Druh
viacdenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • V zmysle Obsahovej náplne vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu [prijatá v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25. septembra 2017] vykonáva Justičná akadémia Slovenskej republiky prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu ako systematické vzdelávanie formou dvoch školení.

  • Do cieľovej skupiny prípravného vzdelávania patria podľa § 3 ods. 2 prvá veta zákona o Justičnej akadémii a v súlade s § 28c ods. 3 a § 28d ods. 4  zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o sudcoch a prísediacich") úspešní uchádzači v hromadnom výberovom konaní a uchádzači o funkciu sudcu, ktorí nie sú sudcami a ktorí sa umiestnili vo výberovom konaní podľa § 28 ods. 3 zákona o sudcoch a prísediacich ako prví v poradí.

  • Justičná akadémia vydá kandidátovi na funkciu sudcu potvrdenie o reálnej účasti na prípravnom vzdelávaní iba v prípade, ak absolvuje minimálne 3 dni vzdelávania z celkového počtu 4 dní (po skončení II. časti prípravného vzdelávania sa na základe prezenčných listín vyhotovujú potvrdenia o reálnej účasti na prípravnom vzdelávaní kandidáta na funkciu sudcu a zasielajú sa poštou na ním uvedenú adresu). Ak sa kandidát na funkciu sudcu nezúčastní časti prípravného vzdelávania, chýbajúcu časť si môže doplniť v priebehu nasledujúcich prípravných vzdelávaní.

  • Prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Elektronické prihlásenie môže realizovať iba osoba, ktorá je autorizovaným užívateľom portálu. V prípade, ak kandidát na funkciu sudcu nie je autorizovaným užívateľom portálu akadémie, je potrebné kontaktovať administrátora portálu mailom na dominika.zavadova@justice.sk alebo na t.č. 0911 770 377.  Bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci na podujatie zaradení. 
  • Lektori: JUDr. Robert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky), Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. (samostatná vedecká pracovníčka, Ústav štátu a práva SAV a odborná asistentka, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, členka Súdnej rady Slovenskej republiky), Mgr. Miroslav Šepták (predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky), 

  • Forma podujatia: prezenčne v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku

  • Justičná akadémia Slovenskej republiky v Pezinku účastníkom stravovanie ani ubytovanie nezabezpečuje. 

Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v prípade zmeny pandemických alebo bezpečnostných pravidiel uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať výlučne dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní