Spravodlivosť v práve (celoslovenské podujatie)

Číslo
2015/KSP/20
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • voľné pokračovanie podujatia „Filozofia práva" z roku 2014
  • úvaha o vývoji predstáv ospravodlivosti, o štruktúre pojmu spravodlivosť, o napätí medzi spravodlivosťou a pozitívnym právom a jeho dôsledkoch pre aplikáciu práva sudcom

Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie deň vopred (bez nároku na stravu), t.j. dňa 21.04.2015, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške alebo dodatočne nahlásiť tel. č.: 0911 960 972, e-mail adresa: gabriela.urbanska@justice.sk

Strava: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečí občerstvenie počas prestávok (minerálnu vodu, kávu, čaj). Na obed je určená 1-hodinová obedová prestávka, každý účastník si obed hradí sám, v rámci stravného poskytnutého od zamestnávateľa. Stravovanie je zabezpečené formou donášky s tým, že stravu je potrebné si nahlásiť a uhradiť pri podpise prezenčnej listiny, následne počas obedňajšej prestávky bude objednaná strava pripravená na konzumáciu v priestoroch jedálne.

Pramene k príprave

Článok od lektora prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc.: Problém spravodlivosti

Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, vedúci oddelenia teórie práva, Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín, Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Bratislava)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
60
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk