Súdna rada, sudcovské rady a záujmová samospráva v právnických profesiách (JA Pezinok) - ZRUŠENÉ

Číslo
2024/KVP/6/JA SR
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
 • Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. (členka Súdnej rady Slovenskej republiky, samostatná vedecká pracovníčka, Ústav štátu a práva SAV; odborná asistentka, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta), prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. (samostatná vedecká pracovníčka, Ústav štátu a práva SAV; profesorka, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
 • Plánovaný počet účastníkov podujatia: 40 
 • Primárna cieľová skupina: sudcovia, sekundárna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcov NS SR, asistenti sudcov NSS SR.
 • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (poverený zástupca súdu) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu dominika.zavadova@justice.sk), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
 • Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia bude poskytnuté ubytovanie aj deň vopred, t.j. 29.1.2024  (príchod možný najneskôr do 20,00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu
 • Občerstvenie: na podujatí Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj). Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
 • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
 • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk.
 • Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk  
 • Justičná akadémia Slovenskej republiky si vyhradzuje právo v nevyhnutnom prípade uskutočniť podujatie v zníženom počte účastníkov alebo ho realizovať výlučne dištančnou formou či podujatie nerealizovať vôbec. O prípadnej zmene budú účastníci s potvrdenou účasťou informovaní. 
Prílohy